System Informatyczny CEPIK 2.0

Prezydent RP w dniu 8 grudnia 2016 r. podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie systemu CEPiK 2.0 z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r.

Więcej »

Dla podmiotów uprawnionych

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz utworzenie ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Taka zmiana pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK – CEPiK 2.0. Nowelizacja ustawy o kierujących spowodowała przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów na 4 czerwca 2018 roku.

Certyfikaty do cepik 2.0 – informacje ogólne Certyfikaty do cepik 2.0 – informacje ogólne

Informacja ogólna o certyfikatach w systemie cepik 2.0
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów

Informacja dotyczy wyłącznie stacji kontroli pojazdów
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej II Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej II

Informacja dotyczy podmiotów – Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ITS – katalog
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej III Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej III

Informacja dotyczy podmiotów – agencja wywiadu, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, centralne biuro antykorupcyjne, ministerstwo finansów (organy kontroli skarbowej, organy celne, wywiad skarbowy, komórki o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej), komenda główna straży granicznej, zakład ubezpieczeń społecznych
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów korzystających z aplikacji przeglądarkowych udostępnianych przez system cepik 2.0 Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów korzystających z aplikacji przeglądarkowych udostępnianych przez system cepik 2.0

Informacja dotyczy tych podmiotów, które będą korzystały z aplikacji działających w przeglądarkach internetowych – aplikacje te udostępnia system cepik 2.0, podmiot nie musi posiadać własnych systemów zintegrowanych z cepik 2.0. ze wskazanych powyżej aplikacji będą najczeęściej korzystały podmioty takie jak: straże miejskie i gminne, komornicy sądowi, biuro ochrony rządu, żandarmeria wojskowa, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, minister spraw wewnętrznych i administracji, służba ochrony kolei, główny inspektorat transportu drogowego, transportowy dozór techniczny, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, administracyjne organy egzekucyjne, marszałkowie województw, wojewodowie, organy właściwe w sprawach związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania i inne. nie dotyczy policji, straży granicznej i sądów.
Dowiedz się więcej

Pozostali interesariusze cepik 2.0 Pozostali interesariusze cepik 2.0

Interesariusze cepik 2.0, którzy nie zostali wymienieni powyżej, jeżeli są wymienieni w ustawie prawo o ruchu drogowym jako podmiot uprawniony
Dowiedz się więcej