Problemy z certyfikacją - wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z zapisami wszystkich Polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Wszystkie wnioski certyfikacyjne są realizowane priorytetowo w kolejności ich wpływu do Ministerstwa Cyfryzacji i rejestracji w systemie Obsługi Wniosków o Certyfikaty. Każde dodatkowe pytanie wydłuża czas obsługi wniosku, dlatego prosimy o ograniczanie tego rodzaju zgłoszeń. 

Więcej »

Dla podmiotów uprawnionych

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zakłada znaczne zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz utworzenie Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP). Taka zmiana pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK – CEPiK 2.0. Nowelizacja ustawy o kierujących spowodowała przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów na 4 czerwca 2018 roku.

Certyfikaty do CEPiK 2.0 – informacje ogólne Certyfikaty do CEPiK 2.0 – informacje ogólne

Informacja ogólna o certyfikatach w systemie cepik 2.0
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów Informacje szczegółowe o certyfikatach dla stacji kontroli pojazdów

Informacja dotyczy wyłącznie stacji kontroli pojazdów
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej II Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej II

Informacja dotyczy podmiotów – Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ITS – katalog
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej III Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej III

Informacja dotyczy podmiotów – agencja wywiadu, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, centralne biuro antykorupcyjne, ministerstwo finansów (organy kontroli skarbowej, organy celne, wywiad skarbowy, komórki o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej), komenda główna straży granicznej, zakład ubezpieczeń społecznych
Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów korzystających z aplikacji przeglądarkowych udostępnianych przez system CEPiK 2.0 Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów korzystających z aplikacji przeglądarkowych udostępnianych przez system CEPiK 2.0

Informacja dotyczy tych podmiotów, które będą korzystały z aplikacji działających w przeglądarkach internetowych – aplikacje te udostępnia system CEPiK 2.0, podmiot nie musi posiadać własnych systemów zintegrowanych z CEPiK 2.0. ze wskazanych powyżej aplikacji będą najczęściej korzystały podmioty takie jak: straże miejskie i gminne, komornicy sądowi, biuro ochrony rządu, żandarmeria wojskowa, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, minister spraw wewnętrznych i administracji, służba ochrony kolei, główny inspektorat transportu drogowego, transportowy dozór techniczny, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, administracyjne organy egzekucyjne, marszałkowie województw, wojewodowie, organy właściwe w sprawach związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania i inne. nie dotyczy policji, straży granicznej i sądów.
Dowiedz się więcej

Pozostali interesariusze CEPiK 2.0 Pozostali interesariusze CEPiK 2.0

Interesariusze CEPiK 2.0, którzy nie zostali wymienieni powyżej, jeżeli są wymienieni w ustawie prawo o ruchu drogowym jako podmiot uprawniony
Dowiedz się więcej