Dla podmiotów uprawnionych

Jesteś uprawniony do korzystania z danych gromadzonych w CEK i CEP?  A może jesteś zobowiązany do przekazywania danych o pojazdach i  kierowcach? Dowiedz się, jak dostać dane z CEP i CEK oraz jak uzyskać dostęp do SI CEPiK w celu przekazywania danych. 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH LUB PLANUJĄCYCH KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CEPiK2.0 PRZEZ SIEĆ PUBLICZNĄ INTERNET od dnia 13 listopada 2017r.

Podmioty, do których przede wszystkim adresowana jest niniejsza informacja:

 • straże miejskie i gminne,
 • komornicy sądowi,
 • sądy: Uwaga! Zapewnienie dostępu do aplikacji WWW dla sądów (certyfikacja) będzie realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości – aktualnie prowadzone są uzgodnienia w tym zakresie. Dlatego prosimy o niepodejmowanie samodzielnych działań do czasu otrzymania informacji o ostatecznie przyjętym rozwiązaniu.
 • administracyjne organy egzekucyjne,
 • organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,
 • marszałkowie województw,
 • organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu,
 • wojewodowie,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • kierownicy ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym,
 • starostowie, w zakresie ewidencji instruktorów, wykładowców, ośrodków szkolenia kierowców, egzaminatorów, psychologów itp.,
 • inne podmioty, które korzystają lub będą korzystały z aplikacji WWW udostępnianych przez system CEPiK 2.0, do udostępniania danych lub przekazywania danych.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przesunęła termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CEPiK z dnia 4 stycznia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oznacza to, że przesunięte zostało wdrożenie systemu CEPiK2.0. Informujemy jednak, że prace dotyczące integracji podmiotów z systemem CEPiK2.0 są kontynuowane.

Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1273), które wejdą w życie w dniu 4 czerwca 2018 r., istotnie rozszerzają zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz powołują nową centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Zmienia się również katalog podmiotów, które są zobowiązane do przekazywania danych do ewidencji oraz uprawnionych do dostępu do tych danych.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało aplikacje WWW działające w przeglądarkach internetowych. Podmioty, które nie posiadają własnych rozwiązań teleinformatycznych zintegrowanych z usługami webservices systemu CEPiK 2.0, będą mogły skorzystać z tej formy dostępu do systemu CEPiK 2.0. Aplikacje WWW zostały przygotowane w następującym zakresie:

 • aplikacja do udostępniania danych z CEP, CEK, CEPKP,
 • aplikacja do przekazywania do CEK informacji o naruszeniach i punktach karnych,
 • aplikacja do przekazywania do CEK informacji o świadectwach kwalifikacji zawodowej,
 • aplikacja do przekazywania danych słownikowych.

Ponadto w ramach systemu CEPiK 2.0 udostępniana jest, dla podmiotów uprawnionych na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym, aplikacja WWW Krajowego Punktu Kontaktowego dla dyrektywy CBE. Aplikacja ta umożliwia składanie zapytań do Krajowych Punktów Kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej o ustalenie danych właścicieli i posiadaczy pojazdów, w związku naruszeniami przepisów ruchu drogowego popełnianymi na terenie Polski.

Wszystkie powyższe aplikacje będą zapewniały komunikację on-line z systemem CEPiK 2.0. Oznacza to, że na złożone zapytania odpowiedź będzie niemal natychmiast.

Aplikacje do zasilania ewidencji również będą funkcjonowały w trybie on-line, i zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzenie danych będzie wymagało wcześniejszego pobrania danych z ewidencji, w celu dopisania nowych danych i przekazania ich do ewidencji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Aby móc skorzystać z aplikacji WWW systemu CEPiK 2.0 przez sieć publiczną Internet, wymagane jest spełnienie określonych warunków formalnych oraz posiadanie 2 certyfikatów:

 • certyfikatu do zestawienia bezpiecznego połączenia (certyfikat VPN),
 • certyfikatu do autoryzacji, uwierzytelnienia i podpisywania (certyfikat SSL).

Jeżeli w chwili obecnej są już Państwo w posiadaniu certyfikatów SSL wydanych na mikroprocesorowych kartach kryptograficznych oraz certyfikatów do połączeń VPN (w przypadku podmiotów uprawnionych do dostępu do Krajowego Punktu Kontaktowego CBE), muszą Państwo jedynie zweryfikować, czy zostały określone dodatkowe kwestie formalne, których spełnienie jest warunkiem dostępu do systemu CEPiK 2.0.

Jednocześnie informuję, iż na początku kwietnia br. na Portalu Informacyjnym CEPiK - www.cepik.gov.pl - opublikowana została elektroniczna wersja formularzy na potrzeby obsługi wniosków o certyfikaty, za pomocą której będą przesyłane elektronicznie wypełnione wnioski. Należy pamiętać, iż osoba wnioskująca poprzez formularz jest obowiązana wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć go na adres: Centrum Certyfikacji SI CEPiK. W przypadku pytań związanych z wypełnianiem wniosków oraz załącznikami do wniosków (żądania certyfikacyjne) należy się kontaktować z Centrum Certyfikacji, tel. 22 245 57 17 lub 22 245 59 06. Wnioski można dostarczyć osobiście do Centrum Certyfikacji, po uprzednim telefonicznym kontakcie. To samo dotyczy odbioru gotowych certyfikatów.

W miarę postępu prac, na Portalu publikowane będą kolejne, istotne dla Państwa jako użytkowników systemu, informacje dotyczące wdrożenia CEPiK 2.0.

Wymagania techniczne CEPiK 2.0

Chcesz uzyskać dostęp do danych?

Jeśli należysz do podmiotów uprawnionych do bezpłatnego korzystania z SI CEPiK wybierz, do której grupy należysz. Jeśli nie jesteś upoważniony na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym do bezpłatnego korzystania z SI CEPiK, zachęcamy do zapoznania się z usługami dla obywateli i przedsiębiorców.

Dla podmiotów uprawnionych

Wybierz, do której z poniższych grup należysz:

Podmioty pobierające dane Podmioty pobierające dane

Podmioty, które mają bezpłatny dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp będąc podmiotem pobierającym dane »

Podmioty przekazujące dane Podmioty przekazujące dane

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz 100b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp będąc podmiotem przekazującym dane »

Wymiana danych z krajami UE

System EUCARIS to Europejski System Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy, który pozwala na wymianę danych na temat pojazdów, praw jazdy oraz innych danych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz transportem drogowym między uczestnikami systemu. Polska wykorzystuje następujące funkcjonalności systemu EUCARIS:

CBE CBE

Pozwala pozyskać dane właścicieli i posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej, którymi popełniono naruszenie przepisów ruchu drogowego na terytorium Polski. Z CBE mogą korzystać: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy celne oraz Straż Graniczna.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do modułu CBE »

Prüm Prüm

Pozwala na wymianę danych o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz polisach OC w celu walki z terroryzmem i przestępczością transgraniczną. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla Krajowego Punktu Kontaktowego zlokalizowanego w Policji.

RESPER RESPER

Pozwala na wymianę danych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej na potrzeby procesu wydawania, wymiany oraz przedłużania ważności praw jazdy. Funkcjonalność jest dostępna dla organów wydających dokumenty prawa jazdy.