Wymiana danych z krajami UE - moduł CBE

Poszukujesz informacji na temat pojazdu zarejestrowanego w innym państwie Unii Europejskiej? Skorzystaj z europejskiego systemu CBE. Mogą z niego korzystać: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy celne oraz Straż Graniczna. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp. 

Jak uzyskać dostęp do modułu CBE?

Moduł CBE umożliwia wymianę danych z wykorzystaniem:

 1. Dedykowanej aplikacji webowej – uruchamiana w przeglądarce internetowej strona www dająca możliwość złożenia pojedynczego zapytania o właściciela/posiadacza pojazdu do państwa członkowskiego UE. Aplikacja odpowiada na pojedyncze zapytanie maksymalnie do 20 sekund oraz pozwala wydrukować wynik wyszukania.
 2. Usługi web service – protokół SOAP do komunikacji System-to-System (S2S) za pomocą wiadomości XML. Pozwala złożyć pojedyncze i złożone zapytanie o właściciela/posiadacza pojazdów do konkretnego państwa członkowskiego UE.

Pamietaj!
Aby uzyskać dostęp do modułu CBE w pierwszej kolejności powinieneś posiadać dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji danych. Jak uzyskać dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji dowiesz się tu.

Aktualnie do systemu są włączone: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy i Węgry.

Dedykowana aplikacja webowa

Szczegółowe informacje dot. korzystania z aplikacji www znajdziesz w dokumencie Podręcznik użytkownika aplikacji WWW CBE.

Uwaga!
Aby uruchomić moduł CBE musisz najpierw nawiązać połączenie VPN oraz wskazać odpowiedni certyfikat z karty kryptograficznej, który jest niezbędny do nawiązania połączenia SSL

Krok 1

Nawiąż poprawne połączenie VPN wybranego typu.

Krok 2

Wprowadź kartę kryptograficzną do czytnika kart kryptograficznych, w który wyposażona jest stacja robocza.

Krok 3

Uruchom przeglądarkę internetową.

Uwaga!
Aplikacja wspiera następujące przeglądarki: Google Chrome, Internet Explorer 8.0 lub wersje wyższe, Mozilla Firefox wersja 4.5 lub wyższe.

Krok 4

Do pola adresu przeglądarki wprowadź adres aplikacji:

https://cbe.cepik

Krok 5

Wskaż odpowiedni certyfikat z karty kryptograficznej w celu nawiązania połączenia SSL.

Krok 6

Teraz przeglądarka wyświetli okno aplikacji prezentujące formularz do wprowadzenia danych.

Usługi web service

MSWiA przewidziało możliwość podłączenia do modułu CBE za pomocą własnych systemów. Twój system musi zostać w tym celu odpowiednio skonfigurowany. Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia systemów zewnętrznych do modułu CBE poprzez Web Service znajdziesz w dokumencie Wytyczne dotyczące podłączenia Krajowych Podmiotów Uprawnionych do podsystemu CBE systemu CEPiK 2.0. 

Lista podmiotów pobierających dane

 • Policja CEPCEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEPCEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEPCEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • Straż Graniczna CEPCEK
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CEP CEK
 • Agencja Wywiadu CEPCEK
 • Komendant Służby Ochrony Państwa CEPCEK
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne CEPCEK
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego CEPCEK
 • Służba Wywiadu Wojskowego CEPCEK
 • sądy CEPCEK
 • prokuratura CEPCEK
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej CEPCEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych CEP
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych CEP
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEPCEK
 • straże gminne/miejskie CEPCEK
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych CEPCEK
 • komornicy sądowi CEP
 • administracyjne organy egzekucyjne CEP
 • organy podatkowe CEP
 • wojskowi komendanci uzupełnień CEPCEK
 • minister właściwy do spraw środowiska CEP
 • minister właściwy do spraw transportu CEPCEK
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych CEP CEK
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego CEP
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego CEK
 • marszałek województwa CEK
 • podmioty wydające karty, o których mowa w ustawie o systemie tachografów cyfrowych CEK
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego CEP CEK
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny CEP
 • minister właściwy do spraw rodziny CEK
 • organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) CEK
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska CEP

Podmioty uprawnione do bezpłatnego dostępu do SI CEPiK są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.