Problemy z certyfikacją - wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z zapisami wszystkich Polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Wszystkie wnioski certyfikacyjne są realizowane priorytetowo w kolejności ich wpływu do Ministerstwa Cyfryzacji i rejestracji w systemie Obsługi Wniosków o Certyfikaty. Każde dodatkowe pytanie wydłuża czas obsługi wniosku, dlatego prosimy o ograniczanie tego rodzaju zgłoszeń. 

Więcej

Pozostali interesariusze cepik 2.0

INTERESARIUSZE CEPiK 2.0, KTÓRZY NIE ZOSTALI WYMIENIENI POWYŻEJ, JEŻELI SĄ WYMIENIENI W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM JAKO PODMIOT UPRAWNIONY, MOGĄ WNIOSKOWAĆ O CERTYFIKATY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI:

  • CERTYFIKATY SSL DLA SYSTEMÓW INTERESARIUSZY – ZGODNIE Z OPISEM DLA GRUP II i III
  • CERTYFIKATY VPN DO POŁĄCZEŃ PRZEZ INTERNET – ZGODNIE Z OPISEM DLA GRUP II, III, IV
  • SPERSONALIZOWANE CERTYFIKATY SSL DO APLIKACJI PRZEGLĄDARKOWYCH SYSTEMU CEPiK 2.0 – ZGODNIE Z OPISEM DLA GRUPY IV

KWESTIE FORMALNE

Podmioty, które posiadają wydaną decyzję administracyjną na dostęp do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów lub centralnej ewidencji kierowców są proszone o przekazywanie razem z wnioskami certyfikacyjnymi kopii tej decyzji administracyjnej.
Podmioty, które w związku z dostępem do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów lub centralnej ewidencji kierowców zawierały z MC (lub jeszcze MSWiA/MSW) porozumienie proszone są o przekazywanie razem z wnioskiem certyfikacyjnym kopii tego porozumienia.

Podmioty, które po raz pierwszy wnioskują o dostęp do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców lub centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych na podstawie odpowiednio art. 80c, 100ah lub 100k Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, są obowiązane do wystąpienia do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o uzyskanie dostępu do danych w drodze teletransmisji danych – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej podmiotowi zostaną przydzielone uprawnienia do pracy w systemie produkcyjnym i dostępu do danych – zgodnie z wydaną decyzją.

Wypełnij wniosek »