Problemy z certyfikacją - wyjaśnienia

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z zapisami wszystkich Polityk certyfikacji, czas realizacji wniosków certyfikacyjnych wynosi 30 dni. Wszystkie wnioski certyfikacyjne są realizowane priorytetowo w kolejności ich wpływu do Ministerstwa Cyfryzacji i rejestracji w systemie Obsługi Wniosków o Certyfikaty. Każde dodatkowe pytanie wydłuża czas obsługi wniosku, dlatego prosimy o ograniczanie tego rodzaju zgłoszeń. 

Więcej

Informacje szczegółowe o certyfikatach dla podmiotów z grupy integracyjnej III

INFORMACJA DOTYCZY PODMIOTÓW – AGENCJA WYWIADU, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE, MINISTERSTWO FINANSÓW (ORGANY KONTROLI SKARBOWEJ, ORGANY CELNE, WYWIAD SKARBOWY, KOMÓRKI O KTÓRYCH MOWA W ART. 11G USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O KONTROLI SKARBOWEJ), KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁĘCZNYCH

Podmioty, w celu podłączenia do systemu CEPiK 2.0 i uruchomienia komunikacji z tym systemem od dnia 13 listopada 2017 r. muszą posiadać:

 • POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM CEPiK 2.0
 • CERTYFIKAT SSL
 • WŁASNY SYSTEM LUB APLIKACJĘ
 • OPCJONALNE: CERTYFIKAT VPN i OPROGRAMOWANIE VPN
 • oraz uregulowane KWESTIE FORMALNE

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM CEPiK 2.0

Podmiot, aby skorzystać z usług systemu CEPiK 2.0, musi posiadać zestawione połączenie sieciowe z co najmniej jednym z centrów przetwarzania danych dla systemu CEPiK 2.0.
W przypadku, gdy Podmiot będzie komunikował się z systemem CEPiK 2.0 przez sieci wydzielone (np. GOVNET, OST112, itp.), Podmiot musi skontaktować się z Departamentem Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzgodnienia możliwości i szczegółów technicznych oraz wymagań bezpieczeństwa związanych z podłączeniem do centrów przetwarzania danych systemu CEPiK 2.0.
Jako rozwiązanie alternatywne, Podmiot może skorzystać z dostępu przez sieć publiczną Internet. Aby móc skorzystać z usług systemu CEPiK 2.0 przez Internet, wymagane jest posiadanie dodatkowego certyfikatu wymaganego do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN IPSec – szczegóły są zawarte w sekcji „OPCJONALNE: CERTYFIKAT VPN i OPROGRAMOWANIE VPN” poniżej.

CERTYFIKAT SSL

Podmiot musi posiadać certyfikat do autoryzacji i uwierzytelnienia swojego systemu lub aplikacji w systemie CEPiK 2.0 oraz do podpisywania komunikatów przekazywanych do systemu CEPiK 2.0.

Sposób wnioskowania o nowy CERTYFIKAT SSL:

 • Podmiot wchodzi na stronę www.cepik.gov.pl i wybiera z menu ‘System Informatyczny CEPiK 2.0”.
 • Podmiot zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.
 • Podmiot wybiera z listy rozwijanej pozycję odpowiadającą sobie np. „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, „ORGAN CELNY”.
 • Podmiot wybiera z listy dostępnych formularzy „Wniosek o wydanie certyfikatu dla systemu”.

Podmiot musi wygenerować w swoim systemie klucz prywatny oraz zgłoszenie certyfikacyjne, w postaci pliku w formacie PKCS#10.

 • Podmiot wypełnia wybrany formularz wniosku o certyfikat.
 • Podmiot drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.
 • Podmiot wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Centrum Certyfikacji dla CEPiK
z dopiskiem: WNIOSEK SSL do CEPiK 2.0
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa


WAŻNE: Podmioty są proszone o przesyłanie kopii decyzji administracyjnej (jeżeli posiadają wydaną) na dostęp do danych gromadzonych w CEP i/lub CEK oraz kopii porozumienia (jeżeli było zawierane) razem z wnioskiem certyfikacyjnym.

 • Podmiot w ślad za wnioskiem wysyła na adres e-mail: cc.cepik@mc.gov.pl zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (tzw. CSR) wygenerowane w swoim systemie.

UZYSKANIE CERTYFIKATU

 • Podmiot otrzymuje e-mail z certyfikatem w pliku (np. cer, crt).
 • Podmiot importuje certyfikat do swojego systemu.

WŁASNY SYSTEM LUB APLIKACJA

Podmiot, aby skorzystać z usług web services systemu CEPiK 2.0, musi zintegrować swój system lub aplikację z tymi usługami. Podmiot może otrzymać dostęp do usług wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

OPCJONALNIE: CERTYFIKAT VPN

Certyfikat VPN służy do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN IPSec z systemem CEPiK 2.0. Certyfikat VPN jest wydawany na podstawie wniosku certyfikacyjnego, w postaci pliku PKCS#12.
Instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania Cisco VPN Client oraz Cisco AnyConnect niezbędne do zestawienia połączeń VPN, są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania”.
Podmiot może zastosować inne programy do zestawiania połączeń VPN, przy czym muszą być one kompatybilne z rozwiązaniami Cisco ASA 55xx.
Service Desk CEPiK będzie wspierał wyłącznie instalację i konfigurację Oprogramowanie Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect. Każde inne oprogramowanie lub rozwiązania sprzętowe Podmiot wykorzystuje na własną odpowiedzialność – Service Desk CEPiK nie będzie przyjmował i obsługiwał tego typu zgłoszeń.

W celu uzyskania certyfikatu VPN każdy Podmiot musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym.

Sposób wnioskowania o CERTYFIKAT VPN:

 • Podmiot wchodzi na stronę www.cepik.gov.pl i wybiera z menu ‘System Informatyczny CEPiK 2.0”.
 • Podmiot zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.
 • Podmiot wybiera z listy rozwijanej pozycję odpowiadającą sobie np. „Policja”, „Inspekcja Transportu Drogowego”.
 • Podmiot wybiera z listy dostępnych formularzy „Wniosek o wydanie certyfikatu dla urządzeń (VPN, PKCS 12)”.
 • Podmiot wypełnia wybrany formularz wniosku o certyfikat VPN.
 • Podmiot drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.
 • Podmiot wysyła taki wniosek certyfikacyjny na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Centrum Certyfikacji dla CEPiK
z dopiskiem: WNIOSEK VPN do CEPiK 2.0
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa


UZYSKANIE CERTYFIKATU

 • Podmiot, po otrzymaniu wiadomości e-mail na adres wskazany we wniosku postępuje zgodnie z instrukcją w celu wygenerowania klucza prywatnego i certyfikatu do pliku PKCS#12.
 • Podmiot importuje certyfikat do OPROGRAMOWANIA VPN.

Podmiot importuje certyfikat np. do systemu operacyjnego (ważne, aby w systemie znajdował się klucz prywatny do certyfikatu) i wskazuje ten certyfikat w OPROGRAMOWANIU VPN.
Uruchomienie VPN Lan-to-Lan jest dopuszczalne po wcześniejszym uzgodnieniu tego z MC i ustaleniu wszystkich niezbędnych kwestii technicznych.

KWESTIE FORMALNE

Podmioty, które posiadają wydaną decyzję administracyjną na dostęp do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów lub centralnej ewidencji kierowców są proszone o przekazywanie razem z wnioskami certyfikacyjnymi kopii tej decyzji administracyjnej.
Podmioty, które w związku z dostępem do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów lub centralnej ewidencji kierowców zawierały porozumienie proszone są o przekazywanie razem z wnioskiem certyfikacyjnym kopii tego porozumienia.

Podmioty, które po raz pierwszy wnioskują o dostęp do danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców lub centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych na podstawie odpowiednio art. 80c, 100c lub 100k Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, są obowiązane do wystąpienia do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o uzyskanie dostępu do danych w drodze teletransmisji danych – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej podmiotowi zostaną przydzielone uprawnienia do pracy w systemie produkcyjnym i dostępu do danych – zgodnie z wydaną decyzją.

Wypełnij wniosek »