Dla podmiotów uprawnionych

Jesteś uprawniony do korzystania z danych gromadzonych w CEK i CEP?  A może jesteś zobowiązany do przekazywania danych o pojazdach i  kierowcach? Dowiedz się, jak dostać dane z CEP i CEK oraz jak uzyskać dostęp do SI CEPiK w celu przekazywania danych. 

Dla podmiotów uprawnionych

CEPiK 2.0 to więcej informacji i szerszy zakres gromadzonych danych. Teraz w ewidencji zbierane są m. in. informacje o istotnych szkodach pojazdu (głównie w wyniku wypadku), które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo auta w czasie jazdy, a także dodatkowe informacje z badań technicznych.

CEPiK 2.0 zawiera mechanizmy, które pozwalają podnieść jakość gromadzonych danych. Instytucje przekazują informacje do ewidencji na bieżąco, podczas wykonywanych przez siebie operacji. Zapewnia to błyskawiczną aktualizację rejestru. W ten sposób inne służby mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Przykładowo, gdy sąd zakazuje prowadzenia pojazdów osobie pijanej na drodze, informacja ta zostaje przekazana do Centralnej Ewidencji Kierowców, a policja ma do niej natychmiastowy dostęp.

W praktyce pozwala to na kolejne udogodnienia dla obywateli i przedsiębiorców w postaci prostych usług dostępnych online, a także wyższe bezpieczeństwo na drodze oraz w biznesie.

Informacje ogólne

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH LUB PLANUJĄCYCH KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CEPiK2.0 PRZEZ SIEĆ PUBLICZNĄ INTERNET od dnia 1 stycznia 2017r.

Podmioty, do których przede wszystkim adresowana jest niniejsza informacja:

 • straże miejskie i gminne,
 • komornicy sądowi,
 • sądy: Uwaga! Zapewnienie dostępu do aplikacji WWW dla sądów (certyfikacja) będzie realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości – aktualnie prowadzone są uzgodnienia w tym zakresie. Dlatego prosimy o niepodejmowanie samodzielnych działań do czasu otrzymania informacji o ostatecznie przyjętym rozwiązaniu.
 • administracyjne organy egzekucyjne,
 • organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,
 • marszałkowie województw,
 • organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu,
 • wojewodowie,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • kierownicy ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym,
 • starostowie, w zakresie ewidencji instruktorów, wykładowców, ośrodków szkolenia kierowców, egzaminatorów, psychologów itp.,
 • inne podmioty, które korzystają lub będą korzystały z aplikacji WWW udostępnianych przez system CEPiK 2.0, do udostępniania danych lub przekazywania danych.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przesunęła termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CEPiK z dnia 4 stycznia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

Oznacza to, że przesunięte zostało wdrożenie systemu CEPiK2.0. Informujemy jednak, że prace dotyczące integracji podmiotów z systemem CEPiK2.0 są kontynuowane.

Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1273), które obowiązują od 1 stycznia 2017r., istotnie rozszerzają zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz powołują nową centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Zmienia się również katalog podmiotów, które są zobowiązane do przekazywania danych do ewidencji oraz uprawnionych do dostępu do tych danych.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało aplikacje WWW działające w przeglądarkach internetowych. Podmioty, które nie posiadają własnych rozwiązań teleinformatycznych zintegrowanych z usługami webservices systemu CEPiK 2.0, będą mogły skorzystać z tej formy dostępu do systemu CEPiK 2.0. Aplikacje WWW zostały przygotowane w następującym zakresie:

 • aplikacja do udostępniania danych z CEP, CEK, CEPKP,
 • aplikacja do przekazywania do CEK informacji o naruszeniach i punktach karnych,
 • aplikacja do przekazywania do CEK informacji o świadectwach kwalifikacji zawodowej,
 • aplikacja do przekazywania danych słownikowych.

Dostęp do danych

Dla podmiotów uprawnionych

Wybierz, do której z poniższych grup należysz:

Podmioty pobierające dane

Podmioty, które mają bezpłatny dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp będąc podmiotem pobierającym dane »

Podmioty przekazujące dane

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz 100b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp będąc podmiotem przekazującym dane »

Wymiana danych z krajami UE

System EUCARIS to Europejski System Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy, który pozwala na wymianę danych na temat pojazdów, praw jazdy oraz innych danych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz transportem drogowym między uczestnikami systemu. Polska wykorzystuje następujące funkcjonalności systemu EUCARIS:

CBE

Pozwala pozyskać dane właścicieli i posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej, którymi popełniono naruszenie przepisów ruchu drogowego na terytorium Polski. Z CBE mogą korzystać: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy celne oraz Straż Graniczna.
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do modułu CBE »

Prüm

Pozwala na wymianę danych o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz polisach OC w celu walki z terroryzmem i przestępczością transgraniczną. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla Krajowego Punktu Kontaktowego zlokalizowanego w Policji.

RESPER

Pozwala na wymianę danych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej na potrzeby procesu wydawania, wymiany oraz przedłużania ważności praw jazdy. Funkcjonalność jest dostępna dla organów wydających dokumenty prawa jazdy.

Pliki do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie dokumenty dla podmiotów korzystających z SI CEPiK zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.

Integracja

Informuję, że na Portalu Informacyjnym CEPiK - www.cepik.gov.pl - jest opublikowana elektroniczna wersja formularzy na potrzeby obsługi wniosków o certyfikaty, za pomocą której można elektronicznie wypełniać wnioski. Należy pamiętać, iż osoba wnioskująca poprzez formularz jest obowiązana wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć go na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

Oddział w Łodzi

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź

lub wysłać na skrzynkę epuap /coi/Cepikcert

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem wniosków oraz załącznikami do wniosków (żądania certyfikacyjne) należy się kontaktować z Centrum Certyfikacji, tel. 22 60-28-410 lub 411. Wnioski można dostarczyć osobiście do Centrum Certyfikacji, po uprzednim telefonicznym kontakcie. To samo dotyczy odbioru gotowych certyfikatów.

Wymagania techniczne

Chcesz uzyskać dostęp do danych?

Jeśli należysz do podmiotów uprawnionych do bezpłatnego korzystania z SI CEPiK wybierz, do której grupy należysz. Jeśli nie jesteś upoważniony na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym do bezpłatnego korzystania z SI CEPiK, zachęcamy do zapoznania się z usługami dla obywateli i przedsiębiorców.

Czym jest SI CEPiK?

to system informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

Dowiedz się więcej

 • 333 typy podmiotów, korzystających z danych gromadzonych z SI CEPiK
 • 27 500 000 zapytań do SI CEPiK rocznie
 • 396 jednostek samorządu terytorialnego przekazuje dane do CEP i CEK
 • 100 000 zapytań do SI CEPiK miesięcznie dzięki usłudze Historia Pojazdu
 • 17 000 zapytań do SI CEPiK miesięcznie dzięki usłudze Bezpieczny Autobus