Szybko i sprawnie z aplikacją SI CEPiK

Dowiedz się, jak zainstalować aplikację, która pozwoli na szybkie i sprawne przekazanie danych do SI CEPiK.

Wybierz grupę podmiotów, do których należysz:

Dostęp do SI CEPiK dla stacji kontroli pojazdów (SKP)

Proces uzyskania dostępu do aplikacji CEPiK 2.0 przez stacje kontroli pojazdów (SKP)

Proces podłączenia aplikacji CEPiK 2.0 może zająć kilka tygodni, dlatego należy pamiętać, aby rozpocząć ubieganie się o dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dostęp do aplikacji CEPiK 2.0 wiąże się ze spełnieniem następujących warunków przez stację kontroli pojazdów:

 • posiadanie identyfikatora SKP;
 • stacja robocza z dostępem do Internetu;
 • oprogramowanie SKP;
 • oprogramowanie VPN;
 • certyfikat VPN;
 • certyfikat SSL dla karty kryptograficznej.

Posiadanie identyfikatora SKP
Aby rozpocząć proces ubiegania się o dostęp do aplikacji CEPiK 2.0 należy zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania badań technicznych, starosty/prezydenta miasta z wnioskiem o wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Na zaświadczeniu potwierdzającym wpis będzie widniał kod rozpoznawczy stacji, którym to będzie niezbędny w celu jej identyfikacji w dalszych etapach podłączania do aplikacji CEPiK 2.0.

Stacja robocza z dostępem do Internetu Do komunikacji z aplikacją CEPiK 2.0 SKP musi posiadać połączenie z siecią publiczną Internet. Komunikacja z aplikacją CEPiK 2.0 jest realizowana on-line, w trakcie procesu przeprowadzania badania technicznego. Zaleca się, aby połączenie z siecią Internet miało przepustowość nie mniejszą niż 0,5 Mb/s.

Oprogramowanie SKP
Każda SKP musi posiadać oprogramowanie wspierające prowadzenie SKP i przeprowadzanie badań technicznych, które jest zintegrowane z aplikacją CEPiK 2.0. Integrację oprogramowania SKP z  aplikacją CEPiK 2.0 realizuje producent tego oprogramowania.

Oprogramowanie VPN
Do uruchomienia komunikacji VPN z aplikacją CEPiK 2.0 SKP potrzebuje oprogramowania Cisco VPN Client oraz Cisco AnyConnect.

Instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania Cisco VPN Client oraz Cisco AnyConnect oraz samo oprogramowanie niezbędne do zestawienia połączeń VPN, są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

SKP może zastosować inne oprogramowanie do zestawiania połączeń VPN, przy czym oprogramowanie musi być kompatybilne z rozwiązaniami Cisco ASA 55xx.

Service Desk CEPiK 2.0 będzie wspierał wyłącznie instalację i konfigurację Oprogramowania Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect. Każde inne oprogramowanie lub rozwiązania sprzętowe SKP wykorzystuje na własną odpowiedzialność – Service Desk CEPiK 2.0 nie będzie przyjmował i obsługiwał tego typu zgłoszeń.

Certyfikat VPN
Certyfikat VPN służy do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN IPSec z aplikacją CEPiK 2.0. Certyfikat VPN jest wydawany na podstawie wniosku certyfikacyjnego, w postaci pliku w formacie PKCS#12.

W celu uzyskania certyfikatu VPN każda Stacja Kontroli Pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym.

Sposób wnioskowania o Certyfikat VPN:
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO

a) SKP wchodzi na stronę www.cepik.gov.pl i wybiera z menu „System Informatyczny CEPiK 2.0”, następnie „Informacje szczegółowe o certyfikatach dla Stacji Kontroli Pojazdów”

b) SKP zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.

c) SKP wybiera z listy rozwijanej pozycję „Stacja Kontroli Pojazdów”.

d) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „Wniosek o wydanie certyfikatu dla urządzeń (VPN, PKCS 12)”.

e) SKP wypełnia wybrany formularz wniosku o certyfikat VPN.

f) SKP drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.

g) SKP wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
Oddział w Łodzi

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź

z dopiskiem: WNIOSEK VPN do CEPiK 2.0

UZYSKANIE CERTYFIKATU
SKP, po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku certyfikacyjnym postępuje zgodnie z zawartą w tej wiadomości instrukcją w celu uzyskania klucza prywatnego i certyfikatu do pliku PKCS#12.

SKP importuje certyfikat do Oprogramowania VPN.

Certyfikat SSL dla karty kryptograficznej
Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy SKP (użytkownikiem) a SI CEPiK 2.0 (serwerem).

Sposób wnioskowania o certyfikat dla karty kryptograficznej:

1. Wniosek o wydanie certyfikatu dla operatora (w pliku)

2. Wniosek o wydanie certyfikatu dla operatora (na kartę)

1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO operatora (w pliku)

a) SKP wchodzi na stronę www.cepik.gov.pl i wybiera z menu „System Informatyczny CEPiK 2.0”, następnie „Informacje szczegółowe o certyfikatach dla Stacji Kontroli Pojazdów”

b) SKP zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.

c) SKP wybiera z listy rozwijanej pozycję „Stacja Kontroli Pojazdów”.

d) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA OPERATORA (W PLIKU)”.

e) SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL.

f) SKP drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.

g) SKP wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

Oddział w Łodzi

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź
z dopiskiem: WNIOSEK SSL do CEPiK 2.0

h) SKP wysyła zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (tzw. CSR)** wygenerowane zgodnie z instrukcją obsługi danej karty kryptograficznej na adres cc.coi@coi.gov.pl.

WAŻNE! SKP nie wysyła do Centrum Certyfikacji dla SI CEPiK 2.0 kart kryptograficznych!

SKP w ślad za wnioskiem wysyła na adres e-mail: cc.coi@coi.gov.pl zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (tzw. CSR) wygenerowane zgodnie z instrukcją obsługi danej karty kryptograficznej.

Proszę pamiętać, iż w ramach Polityki Certyfikacji dla Operatorów CEPiK 2.0 dopuszcza się wystawianie Subskrybentom tylko certyfikatów kluczy publicznych przeznaczonych do stosowania w algorytmie RSA 2048 bitów.

Instrukcje do obsługi karty kryptograficznej, zakupionej przez użytkownika są dostępne bezpośrednio w oprogramowaniu do obsługi danej karty dostarczonej przez producenta lub na stronach internetowych producentów kart kryptograficznych.

Zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) musi zostać wysłane z maila, który został wpisany we wniosku. W temacie maila SKP wpisuje swój identyfikator. Np. Zgłoszenie certyfikacyjne XX/012/P.

UZYSKANIE CERTYFIKATU
SKP, po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku certyfikacyjnym postępuje zgodnie z zawartą w tej wiadomości instrukcją i importuje certyfikat na kartę kryptograficzną.

2. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO operatora (na kartę)

a) SKP wchodzi na stronę www.cepik.gov.pl i wybiera z menu „System Informatyczny CEPiK 2.0” następnie „Informacje szczegółowe o certyfikatach dla Stacji Kontroli Pojazdów”.

b) SKP wybiera z listy rozwijanej pozycję „Stacja Kontroli Pojazdów”.

c) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA OPERATORA (na kartę)”.

d) SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL.

e) SKP drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.

f) SKP wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

Oddział w Łodzi

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź
z dopiskiem: WNIOSEK SSL do CEPiK 2.0

WAŻNE! Do wniosku o certyfikat dla operatora (na kartę) - nie wysyła się kart kryptograficznych!!!!

UZYSKANIE CERTYFIKATU
SKP, po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku certyfikacyjnym postępuje zgodnie z zawartą w tej wiadomości instrukcją i importuje certyfikat na kartę kryptograficzną.

Po spełnieniu tych warunków powinno zostać nawiązane połączenie z aplikacją CEPiK 2.0

Jeżeli SKP wykonywała badania w okresie certyfikacji , to po jego zakończeniu musi przekazać do SI CEPiK 2.0 wyniki tych badań.

PAMIĘTAJ! Wnioski o certyfikat VPN i SSL przesyłaj na wskazany wyżej adres listem poleconym priorytetem lub kurierem – chodzi o to, żeby maksymalnie skrócić czas między podpisaniem wniosku a jego dostarczeniem do Centrum Certyfikacji.

Orientacyjny czas realizacji wniosku to do 30 dni kalendarzowych od momentu wpływu wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji.

W czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosków regularnie sprawdzaj swój adres email podany we wniosku o wydanie certyfikatu, zwłaszcza foldery do których trafia SPAM.

Wniosek może zostać zweryfikowany negatywnie, dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • SKP, która złożyła wniosek nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów prowadzoną przez właściwego starostę/ prezydenta miasta – wówczas wniosek jest odrzucany i proces zostaje zakończony.
 • Wniosek zawiera błędy lub braki formalne – wówczas pracownicy Centrum Certyfikacji kontaktują się z SKP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i informują o potrzebie uzupełnienia danych lub ponownego złożenia wniosku.

Dlaczego mój wniosek certyfikacyjny został odrzucony / anulowany / pozostał bez rozpatrzenia?

Najczęstsze powody odrzucania wniosków to:

 • wniosek certyfikacyjny jest nieczytelny;
 • wniosek certyfikacyjny zawiera nieprawidłowe dane;
 • wniosek certyfikacyjny nie został podpisany;
 • do wniosku certyfikacyjnego wymagającego przesłania zgłoszenia certyfikacyjnego (CSR) nie przesłałeś tego zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji;
 • Twój podmiot nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania takiego certyfikatu np. nie występuje na liście podmiotów uprawnionych określonej w przepisach prawa, nie widnieje na wykazie podmiotów prowadzonym przez właściwy organ.

W razie jakiś problemów technicznych kontaktuj się z zespołem Help Desk:

 • telefonicznie pod numerem: (42) 253-54-54, (42) 253-54-99, fax: (42) 292-07-81,
 • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi.gov.pl,
 • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk.

Lista podmiotów przekazujących dane

 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEP CEK
 • organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia CEP CEK
 • stacje kontroli pojazdów CEP
 • Policja CEP CEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEP CEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEP CEK
 • prokuratura CEK
 • sąd CEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  CEP
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego  CEK
 • marszałek województwa CEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • wojewoda CEK
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej CEK
 • kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  CEK
 • kierownik ośrodka szkolenia kierowców CEK

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SI CEPiK są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz art. 100b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.