Dostęp do danych z CEP i CEK

Chcesz uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK? Złóż wniosek o udostępnienie konkretnych danych lub uzyskaj bezpośredni dostęp do SI CEPiK przez Internet w trybie teletransmisji! Dowiedz się, jak to zrobić. 

Jak uzyskać dane?

Aby uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, możesz złożyć wniosek o udostępnienie konkretnych danych. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet.

Jeśli często korzystasz z danych zgromadzonych w ewidencjach możesz uzyskać stały dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji. Nie musisz wówczas składać każdorazowo wniosku! Dostęp w trybie teletransmisji to oszczędność czasu i pieniędzy. 

Tryb teletransmisji

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do SI CEPiK w drodze teletransmisji z wykorzystaniem sieci publicznej Internet musisz spełnić warunki opisane w art. 80c ust. 7 oraz art. 100c ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poniżej przedstawiamy kroki, które musisz wykonać.

Krok 1.

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do SI CEPiK w drodze teletransmisji, musisz spełnić wymagania sprzętowe oraz ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń, w których będą przetwarzane dane osobowe.

Krok 2.

Teraz możesz złożyć wniosek do MC o wyrażenie zgody na udostępnienie danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji wraz z uzasadnieniem, wskazując podstawę prawną upoważniającą do uzyskania dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

Do wniosku załącz:

Komornicy sądowi 

- decyzję Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego.

- oświadczenie dotyczące spełnienia minimalnych warunków Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0,

- ankietę dotyczącą spełnienia wymagań dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0”

Administracyjne organy egzekucyjne (np. Prezydent Miasta, czy Burmistrz) do realizacji ustawowych zadań związanych z zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania - wszystkie dokumenty dotyczące ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (na przykład uchwałę Rady Miasta, pełnomocnictwa, upoważnienia).

Krok 3.

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji wraz z załącznikami wyślij na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Korfantego 2

40-004 Katowice

Krok 4.

Po złożeniu wniosku Centralny Ośrodek Informatyki zbada warunki bezpieczeństwa technicznego w Twojej jednostce i wyda opinię.

Pozytywna opinia jest podstawowym warunkiem wydania przez MC zgody w formie decyzji na udostępnianie Użytkownikowi danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji.

Pamiętaj, że negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też złóż wniosek wtedy, gdy nie masz wątpliwości, co do spełniania warunków. Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję odmowną przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Konieczność ponownego zbadania warunków bezpieczeństwa technicznego spowoduje jednak wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku.

Krok 5.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji możesz złożyć wniosek o wydanie certyfikatów na mikroprocesorowych kartach kryptograficznych.

Wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu.

Tu możesz zobaczyć wzór jak wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku znajdziesz tutaj.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Polityką certyfikacji.

Do wniosku załącz:

 • jeśli posiadasz kartę ENCARD i chcesz aby MC nagrało certyfikat na kartę, to:
  • kartę kryptograficzną wraz z nr PIN,
 • jeśli posiadasz kartę Centrum, CryptoTech, KIR (Szafir), (ENCARD - jeżeli samodzielnie nagrasz certyfikat na karte), to:
  • żądanie certyfikacyjne wygenerowanie w formacie określonym w polityce certyfikacji zapisane na płycie CD lub DVD lub pamięci flash.

Wniosek o wydanie certyfikatów wyślij na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

Oddział w Łodzi

Ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź

Krok 6.

Teraz MC rozpatrzy Twój wniosek o wydanie certyfikatu na karcie kryptograficznej i w przypadku stwierdzenia poprawności formalnej wniosku, przygotuje oraz wyśle do Ciebie komplet materiałów kryptograficznych oraz wygeneruje login i hasło dostępu do portalu internetowego www.cepik.gov.pl.

Krok 7.

Zainstaluj aplikację na swoim komputerze i po poprawnym zalogowaniu do portalu prześlij pierwsze zapytanie. SI CEPiK przygotuje odpowiedź, którą będziesz mógł pobrać następnego dnia.

Pamiętaj, aby zapoznać się z otrzymanym podręcznikiem aplikacji.

Jeśli będziesz miał problem skontaktuj się z zespołem Help Desk:


Pamiętaj! Jeśli zmieniasz siedzibę lub pomieszczenie, w którym znajduje się stacja dostępowa do SI CEPiK - poinformuj o tym COI. Wyślij pismo informujące o zmianie na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki 

ul. Korfantego 2

40-004 Katowice

W piśmie podaj:

 • adres nowej siedziby lub nowej lokalizacji pomieszczenia,
 • datę i numer decyzji wydanej przez MC (ew. przez MSW),
 • dane osoby reprezentującej podmiot (stanowisko, telefon, adres e-mailowy)
 • dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych. 

Przez Internet

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet, musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP.

Dane jednostkowe

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane konkretnego obiektu, na przykład pojazdu, właściciela lub kierowcy. Musisz wtedy podać w kryteriach konkretne dane, na przykład numer rejestracyjny. Jeden wniosek możesz złożyć, aby uzyskać dane lub informacje na temat jednego pojazdu, właściciela (posiadacza) pojazdu lub kierowcy.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Liczba wskazanych informacji ułatwi nam przygotowanie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.


centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 3.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Krok 4.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Centralnego Ośrodka Informatyki, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Uwagi do wnioskodawców

Udostępnianie danych z CEP i CEK wymaga skierowania Wniosku;

 1. Wzór wniosku dla CEP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017.2068 z 8 listopada 2017 r.)
 2. Nie ma określonego formularza wniosku o udostępnienie danych z CEK. Zakres danych udostępnianych z CEK określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (DZ.U.2001, nr 92 poz. 1028). 

Wnioski przesyłane w sposób tradycyjny (papierowy) należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86

lub na skrytkę ePUAP.

W przypadku wysyłania wniosków przez ePUAP prawidłowym i jedynym kanałem zgłoszenia jest usługa pod nazwą:

 1. usługa CEP:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

W/w usługa ma dedykowany wzór dokumentu elektronicznego opublikowany w CRWDE (Centralne Repozytorium Dokumentów Elektronicznych – nr wzoru 2009/04/14/120). Wzór ma również udostępniony formularz elektroniczny, który jest udostępniony w w/w usłudze. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017, poz. 570. z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze. 

 1. usługa CEK:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

Należy pamiętać, że dedykowane usługi służą do wysyłania tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie załącznika.

W praktyce oznacza to, że każdy inny sposób dostarczenia wniosku poprzez e-PUAP, np. za pośrednictwem innej skrzynek/usług czy też za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego, jest nieprawidłowy, nieskuteczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Aby złożyć wniosek przez ePUAP trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP.

Część wniosków kierowanych do COI posiada błędy, które powodują wezwanie wnioskodawcy do ich usunięcia. Wydłuża to czas, w którym wniosek jest rozpatrywany.  

Podajemy poniżej wykaz najczęstszych błędów, z którymi spotykamy się w naszej pracy. Ma on pomóc poprawnie przygotować wniosek i przyśpieszyć udostępnienie danych.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

 1. Wnioskodawcy występują z pominięciem obowiązującego formularza wniosku.
 2. Wnioskodawcy występują na nieobowiązujących formularzach wniosku.
 3. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
 4. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu podmiotów lub wielu pojazdów jednym wnioskiem, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Istnieje konieczność złożenia odrębnego wniosku w odniesieniu do każdego z podmiotów lub pojazdów, których dotyczy zapytanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy szczegółowsze informacje o błędach. Przedstawiamy je w kolejności danych podawanych we wniosku. W nawiasach podajemy kategorie wnioskodawców, którzy są szczególnie narażeni na popełnianie tych błędów.

Dane wnioskodawcy:

 1. brak oznaczenia wnioskodawcy we właściwym miejscu formularza,
 2. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane (w szczególności: syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, kuratorzy),
 3. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 4. brak prawidłowego oznaczenia nr identyfikacyjnego, w szczególności wskazanie nr KRS lub NIP zamiast wymaganego nr REGON.

Podstawa wnioskowania:

 1. wskazanie na opcję: „Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji” w przypadkach gdy podstawą wniosku jest interes prawny oparty na zobowiązaniu wnioskodawcy (np. przez sąd), do pozyskania danych (pełnomocnicy procesowi, syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi),
 2. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 3. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 4. brak dokumentowania interesu prawnego przez wnioskodawców pomimo wskazania opcji: „Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych”.

Cel udostępnienia danych albo przekazania danych:

 1. brak wskazania celu udostępnienia danych,
 2. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne, (wprowadzenie do wyliczenia w art. 80c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)) (podmioty publiczne, w szczególności ośrodki pomocy społecznej, wierzyciele należności publicznoprawnych),
 3. brak opisu stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym sformułowano zapytanie.

Informacje umożliwiające wyszukanie danych:

 1. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych w centralnej ewidencji pojazdów, najczęściej brak nr PESEL lub nr REGON w przypadku wniosków o dane osób lub przedsiębiorców, albo brak marki lub
  nr rejestracyjnego lub nr VIN w przypadku wniosków o dane związane z pojazdami,
 2. brak wskazania daty zdarzenia, w odniesieniu do której sformułowano zapytanie,
 3. brak wskazania daty zgonu w przypadku wniosków o dane osób zmarłych (pełnomocnicy procesowi, spadkobiercy),
 4. podawanie danych jednocześnie osoby i pojazdu bez wykazania związku pomiędzy nimi.

Zakres żądanych danych:

 1. wskazanie w polu „inne dane” na dane, których nie gromadzi się w centralnej ewidencji pojazdów, zgodnie z art. 80b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. wskazanie w polu „inne dane” informacji, które powinny znaleźć się w innym punkcie, w szczególności
  w punkcie 4 formularza wniosku, który dotyczy informacji umożliwiających wyszukanie danych.

Załączniki:

 1. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.)),
 2. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku o udostępnienie danych,
 3. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 4. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 5. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień).

Podpis wnioskodawcy:

 1. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 2. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci imiennej i urzędowej – podmioty publiczne – co wynika wprost z formularza wniosku (w szczególności komornicy – brak pieczęci okrągłej/imiennej – wymóg stosowania obu pieczęci wynika również z art. 6 ustawy o Komornikach sądowych) oraz pieczęci „z upoważnienia” w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 3. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (np. brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 4. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

 1. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów.
 2. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu osób jednocześnie, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą osobę.

Dodatkowo do popularnych błędów należą:

 1. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane,
 2. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 3. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 4. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 5. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne,
 6. wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej – art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który nie wszedł w życie zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957),
 7. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych, najczęściej brak nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL, np. cudzoziemców),
 8. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187, z późn. zm.)),
 9. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku,
 10. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 11. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 12. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień),
 13. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 14. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci urzędowej oraz pieczęci „z upoważnienia”
  w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 15. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 16. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Zestawienia statystyczne

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane statystyczne z centralnej ewidencji pojazdów.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań. 

Krok 3.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 4.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub proil zaufany ePUAP.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Typowanie

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy poszukujesz na przykład pojazdu lub właściciela/posiadacza, jednak posiadasz niepełne jego dane.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 4.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub proil zaufany ePUAP.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Dane jednostkowe

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane konkretnego obiektu, na przykład pojazdu, właściciela lub kierowcy. Musisz wtedy podać w kryteriach konkretne dane, na przykład numer rejestracyjny. Jeden wniosek możesz złożyć, aby uzyskać dane lub informacje na temat jednego pojazdu, właściciela (posiadacza) pojazdu lub kierowcy.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP został określony w rozporządzeniu  Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Liczba wskazanych informacji ułatwi nam przygotowanie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.


centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje, chcesz uzyskać,
 • podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadniona potrzeba uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 3.

Wyślij wniosek pocztą na jeden z poniższych adresów:


Centralny Ośrodek Informatyki

Zespół Udostępniania Danych Sekcja w Katowicach

Al. Wojciecha Korfantego 2

40-004 Katowice

Uwagi do wnioskodawców

Udostępnianie danych z CEP i CEK wymaga skierowania Wniosku;

 1. Wzór wniosku dla CEP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017.2068 z 8 listopada 2017 r.)
 2. Nie ma określonego formularza wniosku o udostępnienie danych z CEK. Zakres danych udostępnianych z CEK określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (DZ.U.2001, nr 92 poz. 1028). 

Wnioski przesyłane w sposób tradycyjny (papierowy) należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86

lub na skrytkę ePUAP.

W przypadku wysyłania wniosków przez ePUAP prawidłowym i jedynym kanałem zgłoszenia jest usługa pod nazwą:

 1. usługa CEP:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

W/w usługa ma dedykowany wzór dokumentu elektronicznego opublikowany w CRWDE (Centralne Repozytorium Dokumentów Elektronicznych – nr wzoru 2009/04/14/120). Wzór ma również udostępniony formularz elektroniczny, który jest udostępniony w w/w usłudze. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017, poz. 570. z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze. 

 1. usługa CEK:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

Należy pamiętać, że dedykowane usługi służą do wysyłania tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie załącznika.

W praktyce oznacza to, że każdy inny sposób dostarczenia wniosku poprzez e-PUAP, np. za pośrednictwem innej skrzynek/usług czy też za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego, jest nieprawidłowy, nieskuteczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Aby złożyć wniosek przez ePUAP trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP.

Część wniosków kierowanych do COI posiada błędy, które powodują wezwanie wnioskodawcy do ich usunięcia. Wydłuża to czas, w którym wniosek jest rozpatrywany.  

Podajemy poniżej wykaz najczęstszych błędów, z którymi spotykamy się w naszej pracy. Ma on pomóc poprawnie przygotować wniosek i przyśpieszyć udostępnienie danych.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

 1. Wnioskodawcy występują z pominięciem obowiązującego formularza wniosku.
 2. Wnioskodawcy występują na nieobowiązujących formularzach wniosku.
 3. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
 4. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu podmiotów lub wielu pojazdów jednym wnioskiem, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Istnieje konieczność złożenia odrębnego wniosku w odniesieniu do każdego z podmiotów lub pojazdów, których dotyczy zapytanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy szczegółowsze informacje o błędach. Przedstawiamy je w kolejności danych podawanych we wniosku. W nawiasach podajemy kategorie wnioskodawców, którzy są szczególnie narażeni na popełnianie tych błędów.

Dane wnioskodawcy:

 1. brak oznaczenia wnioskodawcy we właściwym miejscu formularza,
 2. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane (w szczególności: syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, kuratorzy),
 3. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 4. brak prawidłowego oznaczenia nr identyfikacyjnego, w szczególności wskazanie nr KRS lub NIP zamiast wymaganego nr REGON.

Podstawa wnioskowania:

 1. wskazanie na opcję: „Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji” w przypadkach gdy podstawą wniosku jest interes prawny oparty na zobowiązaniu wnioskodawcy (np. przez sąd), do pozyskania danych (pełnomocnicy procesowi, syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi),
 2. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 3. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 4. brak dokumentowania interesu prawnego przez wnioskodawców pomimo wskazania opcji: „Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych”.

Cel udostępnienia danych albo przekazania danych:

 1. brak wskazania celu udostępnienia danych,
 2. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne, (wprowadzenie do wyliczenia w art. 80c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)) (podmioty publiczne, w szczególności ośrodki pomocy społecznej, wierzyciele należności publicznoprawnych),
 3. brak opisu stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym sformułowano zapytanie.

Informacje umożliwiające wyszukanie danych:

 1. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych w centralnej ewidencji pojazdów, najczęściej brak nr PESEL lub nr REGON w przypadku wniosków o dane osób lub przedsiębiorców, albo brak marki lub
  nr rejestracyjnego lub nr VIN w przypadku wniosków o dane związane z pojazdami,
 2. brak wskazania daty zdarzenia, w odniesieniu do której sformułowano zapytanie,
 3. brak wskazania daty zgonu w przypadku wniosków o dane osób zmarłych (pełnomocnicy procesowi, spadkobiercy),
 4. podawanie danych jednocześnie osoby i pojazdu bez wykazania związku pomiędzy nimi.

Zakres żądanych danych:

 1. wskazanie w polu „inne dane” na dane, których nie gromadzi się w centralnej ewidencji pojazdów, zgodnie z art. 80b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. wskazanie w polu „inne dane” informacji, które powinny znaleźć się w innym punkcie, w szczególności
  w punkcie 4 formularza wniosku, który dotyczy informacji umożliwiających wyszukanie danych.

Załączniki:

 1. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.)),
 2. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku o udostępnienie danych,
 3. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 4. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 5. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień).

Podpis wnioskodawcy:

 1. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 2. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci imiennej i urzędowej – podmioty publiczne – co wynika wprost z formularza wniosku (w szczególności komornicy – brak pieczęci okrągłej/imiennej – wymóg stosowania obu pieczęci wynika również z art. 6 ustawy o Komornikach sądowych) oraz pieczęci „z upoważnienia” w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 3. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (np. brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 4. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

 1. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów.
 2. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu osób jednocześnie, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą osobę.

Dodatkowo do popularnych błędów należą:

 1. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane,
 2. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 3. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 4. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 5. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne,
 6. wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej – art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który nie wszedł w życie zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957),
 7. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych, najczęściej brak nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL, np. cudzoziemców),
 8. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187, z późn. zm.)),
 9. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku,
 10. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 11. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 12. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień),
 13. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 14. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci urzędowej oraz pieczęci „z upoważnienia”
  w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 15. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 16. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Zestawienia statystyczne

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane statystyczne z CEP.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Wydrukuj wypełniony wniosek wraz z załącznikiem i podpisz go.

Krok 4.

Wyślij wniosek na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice

 

Typowanie

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy poszukujesz np. pojazdu lub właściciela/posiadacza, jednak posiadasz niepełne jego dane.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Wydrukuj wypełniony wniosek wraz z załącznikiem i podpisz go.

Krok 4.

Wyślij wniosek na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice

 

Lista podmiotów pobierających dane

 • Policja CEPCEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEPCEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEPCEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • Straż Graniczna CEPCEK
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CEP CEK
 • Agencja Wywiadu CEPCEK
 • Komendant Służby Ochrony Państwa CEPCEK
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne CEPCEK
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego CEPCEK
 • Służba Wywiadu Wojskowego CEPCEK
 • sądy CEPCEK
 • prokuratura CEPCEK
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej CEPCEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych CEP
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych CEP
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEPCEK
 • straże gminne/miejskie CEPCEK
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych CEPCEK
 • komornicy sądowi CEP
 • administracyjne organy egzekucyjne CEP
 • organy podatkowe CEP
 • wojskowi komendanci uzupełnień CEPCEK
 • minister właściwy do spraw środowiska CEP
 • minister właściwy do spraw transportu CEPCEK
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych CEP CEK
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego CEP
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego CEK
 • marszałek województwa CEK
 • podmioty wydające karty, o których mowa w ustawie o systemie tachografów cyfrowych CEK
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego CEP CEK
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny CEP
 • minister właściwy do spraw rodziny CEK
 • organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) CEK
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska CEP

Podmioty uprawnione do bezpłatnego dostępu do SI CEPiK są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.