Dostęp do danych z CEP i CEK

Chcesz uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK? Złóż wniosek o udostępnienie konkretnych danych lub uzyskaj bezpośredni dostęp do SI CEPiK przez Internet w trybie teletransmisji! Dowiedz się, jak to zrobić. 

Jak uzyskać dane?

Aby uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, możesz złożyć wniosek o udostępnienie konkretnych danych. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet.

Jeśli często korzystasz z danych zgromadzonych w ewidencjach możesz uzyskać stały dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji. Nie musisz wówczas składać każdorazowo wniosku! Dostęp w trybie teletransmisji to oszczędność czasu i pieniędzy. 

Tryb teletransmisji

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do SI CEPiK w drodze teletransmisji z wykorzystaniem sieci publicznej Internet musisz spełnić warunki opisane w art. 80c ust. 7 oraz art. 100c ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poniżej przedstawiamy kroki, które musisz wykonać.

Krok 1.

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do SI CEPiK w drodze teletransmisji, musisz spełnić wymagania sprzętowe oraz ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń, w których będą przetwarzane dane osobowe.

Krok 2.

Teraz możesz złożyć wniosek do MC o wyrażenie zgody na udostępnienie danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji wraz z uzasadnieniem, wskazując podstawę prawną upoważniającą do uzyskania dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

Do wniosku załącz:

Komornicy sądowi - Decyzję Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego.

Administracyjne organy egzekucyjne (np. Prezydent Miasta, czy Burmistrz) do realizacji ustawowych zadań związanych z zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania - wszystkie dokumenty dotyczące ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (na przykład uchwałę Rady Miasta, pełnomocnictwa, upoważnienia).

Krok 3.

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji wraz z załącznikami wyślij na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa 

Krok 4.

Po złożeniu wniosku Centralny Ośrodek Informatyki zbada warunki bezpieczeństwa technicznego w Twojej jednostce i wyda opinię.

Pozytywna opinia jest podstawowym warunkiem wydania przez MC zgody w formie decyzji na udostępnianie Użytkownikowi danych z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji.

Pamiętaj, że negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też złóż wniosek wtedy, gdy nie masz wątpliwości, co do spełniania warunków. Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję odmowną przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Konieczność ponownego zbadania warunków bezpieczeństwa technicznego spowoduje jednak wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku.

Krok 5.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji możesz złożyć wniosek o wydanie certyfikatów na mikroprocesorowych kartach kryptograficznych.

Wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu.

Tu możesz zobaczyć wzór jak wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku znajdziesz tutaj.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Polityką certyfikacji.

Do wniosku załącz:

 • jeśli posiadasz kartę ENCARD i chcesz aby MC nagrało certyfikat na kartę, to:
  • kartę kryptograficzną wraz z nr PIN,
 • jeśli posiadasz kartę Centrum, CryptoTech, KIR (Szafir), (ENCARD - jeżeli samodzielnie nagrasz certyfikat na karte), to:
  • żądanie certyfikacyjne wygenerowanie w formacie określonym w polityce certyfikacji zapisane na płycie CD lub DVD lub pamięci flash.

Wniosek o wydanie certyfikatów wyślij na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z dopiskiem "Centrum Certyfikacji"

Krok 6.

Teraz MC rozpatrzy Twój wniosek o wydanie certyfikatu na karcie kryptograficznej i w przypadku stwierdzenia poprawności formalnej wniosku, przygotuje oraz wyśle do Ciebie komplet materiałów kryptograficznych oraz wygeneruje login i hasło dostępu do portalu internetowego www.cepik.gov.pl.

Krok 7.

Zainstaluj aplikację na swoim komputerze i po poprawnym zalogowaniu do portalu prześlij pierwsze zapytanie. SI CEPiK przygotuje odpowiedź, którą będziesz mógł pobrać następnego dnia.

Pamiętaj, aby zapoznać się z otrzymanym podręcznikiem aplikacji.

Jeśli będziesz miał problem skontaktuj się z zespołem Help Desk:

 • telefonicznie pod numerem: (42) 253-54-54, (42) 253-54-99, fax: (42) 292-07-81,
 • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi.gov.pl,
 • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk.

Pamiętaj! Jeśli zmieniasz siedzibę lub pomieszczenie, w którym znajduje się stacja dostępowa do SI CEPiK - poinformuj o tym MC. Wyślij pismo informujące o zmianie. W piśmie podaj:

 • adres nowej siedziby lub nowej lokalizacji pomieszczenia,
 • datę i numer decyzji wydanej przez MC (ew. przez MSW),
 • dane osoby reprezentującej podmiot (stanowisko, telefon, adres e-mailowy)
 • dane osoby uprawnionej do kontaktów w sprawach technicznych. 

Przez Internet

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet, musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP.

Dane jednostkowe

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane konkretnego obiektu, na przykład pojazdu, właściciela lub kierowcy. Musisz wtedy podać w kryteriach konkretne dane, na przykład numer rejestracyjny. Jeden wniosek możesz złożyć, aby uzyskać dane lub informacje na temat jednego pojazdu, właściciela (posiadacza) pojazdu lub kierowcy.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Liczba wskazanych informacji ułatwi nam przygotowanie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.


centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 3.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Krok 4.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Centralnego Ośrodka Informatyki, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Zestawienia statystyczne

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane statystyczne z centralnej ewidencji pojazdów.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań. 

Krok 3.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 4.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub proil zaufany ePUAP.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Typowanie

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy poszukujesz na przykład pojazdu lub właściciela/posiadacza, jednak posiadasz niepełne jego dane.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 4.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub proil zaufany ePUAP.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na odpowiednią skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Dane jednostkowe

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane konkretnego obiektu, na przykład pojazdu, właściciela lub kierowcy. Musisz wtedy podać w kryteriach konkretne dane, na przykład numer rejestracyjny. Jeden wniosek możesz złożyć, aby uzyskać dane lub informacje na temat jednego pojazdu, właściciela (posiadacza) pojazdu lub kierowcy.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEP został określony w rozporządzeniu  Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 5. Wpisz w niej jak najwięcej informacji, które umożliwią nam wyszukanie danych. Liczba wskazanych informacji ułatwi nam przygotowanie dla Ciebie precyzyjnej odpowiedzi.


centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje, chcesz uzyskać,
 • podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadniona potrzeba uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 3.

Wyślij wniosek pocztą na jeden z poniższych adresów:


Centralny Ośrodek Informatyki

Zespół Udostępniania Danych Sekcja w Katowicach

Al. Wojciecha Korfantego 2

40-004 Katowice


Centralny Ośrodek Informatyki O/Poznań

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

Zestawienia statystyczne

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy chcesz uzyskać dane statystyczne z CEP.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Wydrukuj wypełniony wniosek wraz z załącznikiem i podpisz go.

Krok 4.

Wyślij wniosek na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Typowanie

Z tego trybu możesz skorzystać, gdy poszukujesz np. pojazdu lub właściciela/posiadacza, jednak posiadasz niepełne jego dane.

Krok 1.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów, wypełnij wniosek:

Krok 2.

Do wniosku załącz rozszerzony opis, w którym określisz, jakie dane chcesz uzyskać. 

Dodaj również swoje dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu), abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie pytań.

Krok 3.

Wydrukuj wypełniony wniosek wraz z załącznikiem i podpisz go.

Krok 4.

Wyślij wniosek na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Lista podmiotów pobierających dane

 • Policja CEPCEK
 • Inspekcja Transportu Drogowego CEPCEK
 • Żandarmeria Wojskowa CEPCEK
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych CEK
 • Straż Graniczna CEPCEK
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CEP CEK
 • Agencja Wywiadu CEPCEK
 • Komendant Służby Ochrony Państwa CEPCEK
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne CEPCEK
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego CEPCEK
 • Służba Wywiadu Wojskowego CEPCEK
 • sądy CEPCEK
 • prokuratura CEPCEK
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej CEPCEK
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny CEP
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych CEP
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych CEP
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami CEPCEK
 • straże gminne/miejskie CEPCEK
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych CEPCEK
 • komornicy sądowi CEP
 • administracyjne organy egzekucyjne CEP
 • organy podatkowe CEP
 • wojskowi komendanci uzupełnień CEPCEK
 • minister właściwy do spraw środowiska CEP
 • minister właściwy do spraw transportu CEPCEK
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych CEP CEK
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego CEP
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego CEK
 • marszałek województwa CEK
 • podmioty wydające karty, o których mowa w ustawie o systemie tachografów cyfrowych CEK
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego CEP CEK
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny CEP
 • minister właściwy do spraw rodziny CEK
 • organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) CEK
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska CEP

Podmioty uprawnione do bezpłatnego dostępu do SI CEPiK są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.