Informacja dla Komorników Sądowych

• Od 26 marca 2018 r. dla kancelarii, które posiadają już dostęp elektroniczny do CEP ten tryb jest obligatoryjny – wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

• Od 12 maja 2018 r. dla wszystkich kancelarii udostępnianie danych z CEP będzie realizowane wyłącznie w trybie elektronicznym – wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

• Konieczne jest wycofanie wniosków papierowych, dla których można pozyskać dane drogą elektroniczną.


Tryb wyłącznie elektroniczny
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1273) okres przejściowy, pozwalający na udostępnianie danych podmiotom uprawnionym na podstawie wniosków składanych w postaci papierowej, kończy się w dniu 12 maja 2018 r. Od tej daty udostępnianie danych będzie realizowane wyłącznie w trybie teletransmisji danych, a wnioski papierowe nie będą obsługiwane.

Kancelarie komornicze, które mają dostęp elektroniczny powinny już dziś składać zapytania wyłączenie w trybie teletransmisji danych.

Podłączenie najpóźniej do 12 maja 2018 r.
Dodatkowo, jeżeli Kancelaria nie ma jeszcze możliwości pozyskania danych w nowym trybie, uprzejmie zachęcamy do wzmożenia prac związanych z uzyskaniem dostępu do danych z centralnej ewidencji pojazdów na potrzeby prowadzonych przez Komorników sądowych postępowań egzekucyjnych w formie elektronicznej - w trybie teletransmisji danych. Prosimy o uwzględnienie, że przeprowadzenie procedury podłączenia wymaga czasu, a nieuchronnie zbliża się termin zakończenia okresu przejściowego.  Po 12 maja 2018 r. obowiązującym trybem będzie teletransmisja danych, z którego skorzystać będą mogły jedynie te podmioty, które zostały prawidłowo podłączone do systemu.  W związku z powyższym prosimy o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uzyskania dostępu.

Wycofanie wniosków
W konsekwencji Ministerstwo Cyfryzacji zwraca się do Komorników Sądowych z uprzejmą prośbą o wycofanie wniosków o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, złożonych do Zespołu Udostępniania Danych COI w formie papierowej. Po uzyskaniu dostępu do trybu elektronicznego, Ministerstwo Cyfryzacji przekaże do każdej z Kancelarii szczegółowe informacje pozwalające na realizację procedury wycofania wniosków.

Certyfikaty
Niezależnie, od konieczności pilnego uzyskania dostępu, informujemy, że wciąż trwają w MC prace poprawiające jakość kanałów udostępniania, zmierzające do opracowania kolejnych zmian optymalizujących uniwersalne produkty CEPiK 2.0 ściśle do potrzeb kancelarii komorniczych. Planowane są do wdrożenia zmiany, które w pełni uwzględnią specyfikę pracy kancelarii, zarówno w aspekcie efektywności uzyskiwanych z systemu odpowiedzi, jak i bezpieczeństwa oraz celowości uzyskiwania danych.

Pierwszym efektem tych prac, jest ujednolicenie zasad dostępu w zakresie certyfikatów i wprowadzenie jednego sposobu uwierzytelnienia niezależnie od faktu czy kancelaria będzie korzystała z aplikacji MC czy oprogramowania firmy zewnętrznej. Ułatwi to kancelarii możliwość korzystania z obu rozwiązań w przypadkach, gdy jedna z aplikacji ma np. błąd uniemożliwiający uzyskiwanie danych. W takich przypadkach, wykorzystując ten sam certyfikat, skorzystamy z drugiego alternatywnego dostępu. W ramach nowego rozwiązania każdy z uprawnionych przez Komornika pracowników będzie miał możliwość uzyskania personalnego certyfikatu. Przestają w związku z tym obowiązywać certyfikaty systemowe wydawane dla aplikacji zewnętrznej. W przypadku gdy kancelaria posiada wyłącznie certyfikat systemowy prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku o certyfikat personalny [Więcej o certyfikatach można przeczytać: T U T A J].