Wniosek o udostępnienie danych

Chcesz uzyskać dane o konkretnym pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy? Złóż wniosek przez Internet lub wyślij go pocztą tradycyjną.

Organem udostępniającym dane z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców jest Minister Cyfryzacji, natomiast wnioski w jego imieniu realizuje Centralny Ośrodek Informatyki.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wykażesz interes prawny i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek a dane uzyskasz niedpłatnie. 

Wnioski składa się oddzielnie do CEP i do CEK. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby uzyskać dane. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty - również przez Internet. 

Przez Internet

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w art. 80c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 4. Brak wpisanych informacji na wniosku może skutecznie uniemożliwić jego obsługę.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi przy każdej z sekcji. 

centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK, pamiętaj, że obecnie nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 3.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

Krok 4.

Załącz dowód opłaty za udostępnienie danych.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z CEP i CEK wynosi 30,40 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Pamiętaj, że na dowodzie wpłaty lub komputerowym wydruku przelewu musi znaleźć się konkretna informacja, jakiej sprawy on dotyczy.

Zwróć też uwagę, że wszystkie kopie dokumentów urzędowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jeśli do wniosku załączasz dokument, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, pamiętaj również o załączeniu dowodu opłaty skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w zakresie udostępniania danych z SI CEPiK obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
z siedzibą przy ul. Obozowej 57, 01-164 Warszawa
nr konta:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem: opłata skarbowa do pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), złożonego wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPiK, dotyczącym ..... (i tu należy wskazać konkretne oznaczenie sprawy, której opłata za złożenie pełnomocnictwa (...) dotyczy, np. numer rejestracyjny pojazdu czy imię i nazwisko właściciela pojazdu lub osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania pojazdami).

Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na skrzynkę COI /coi/SkrytkaESP, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Uwagi do wnioskodawców

Udostępnianie danych z CEP i CEK wymaga skierowania Wniosku;

 1. Wzór wniosku dla CEP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017 poz. 2068.)
 2. Nie ma określonego formularza wniosku o udostępnienie danych z CEK. Zakres danych udostępnianych z CEK określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. 

Wnioski przesyłane w sposób tradycyjny (papierowy) należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86

lub na skrytkę ePUAP.

W przypadku wysyłania wniosków przez ePUAP prawidłowym i jedynym kanałem zgłoszenia jest usługa pod nazwą:

 1. usługa CEP:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

W/w usługa ma dedykowany wzór dokumentu elektronicznego opublikowany w CRWDE (Centralne Repozytorium Dokumentów Elektronicznych – nr wzoru 2009/04/14/120). Wzór ma również udostępniony formularz elektroniczny, który jest udostępniony w w/w usłudze. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020, poz. 346 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze. 

 1. usługa CEK:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

Należy pamiętać, że dedykowane usługi służą do wysyłania tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie załącznika.

W praktyce oznacza to, że każdy inny sposób dostarczenia wniosku poprzez e-PUAP, np. za pośrednictwem innej skrzynek/usług czy też za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego, jest nieprawidłowy, nieskuteczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Aby złożyć wniosek przez ePUAP trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

Pomimo wyboru adresu skrytki MSW, wnioski są realizowane przez Ministra Cyfryzacji, który ma dostęp do tego konta. Celem umożliwienia składania wniosków o dane jednostkowe do czasu zbudowania nowych usług umożliwiono kierowanie zapytań na dotychczasowej zasadzie niezależnie od tego, iż zmienił się organ właściwy, odpowiedzialny za udostępnianie danych i obecnie jest nim wyłącznie minister właściwy do spraw informatyzacji. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, wszelkie zapytania o status sprawy należy kierować zawsze do Centralnego Ośrodka Informatyki w Katowicach.

Część wniosków kierowanych do COI posiada błędy, które powodują wezwanie wnioskodawcy do ich usunięcia. Wydłuża to czas, w którym wniosek jest rozpatrywany.  

Podajemy poniżej wykaz najczęstszych błędów, z którymi spotykamy się w naszej pracy. Ma on pomóc poprawnie przygotować wniosek i przyśpieszyć udostępnienie danych.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

 1. Wnioskodawcy występują z pominięciem obowiązującego formularza wniosku.
 2. Wnioskodawcy występują na nieobowiązujących formularzach wniosku.
 3. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
 4. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu podmiotów lub wielu pojazdów jednym wnioskiem, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Istnieje konieczność złożenia odrębnego wniosku w odniesieniu do każdego z podmiotów lub pojazdów, których dotyczy zapytanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy szczegółowsze informacje o błędach. Przedstawiamy je w kolejności danych podawanych we wniosku. W nawiasach podajemy kategorie wnioskodawców, którzy są szczególnie narażeni na popełnianie tych błędów.

Dane wnioskodawcy:

 1. brak oznaczenia wnioskodawcy we właściwym miejscu formularza,
 2. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane (w szczególności: syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, kuratorzy),
 3. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 4. brak prawidłowego oznaczenia nr identyfikacyjnego, w szczególności wskazanie nr KRS lub NIP zamiast wymaganego nr REGON.

Podstawa wnioskowania:

 1. wskazanie na opcję: „Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji” w przypadkach gdy podstawą wniosku jest interes prawny oparty na zobowiązaniu wnioskodawcy (np. przez sąd), do pozyskania danych (pełnomocnicy procesowi, syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi),
 2. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 3. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 4. brak dokumentowania interesu prawnego przez wnioskodawców pomimo wskazania opcji: „Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych”.

Cel udostępnienia danych albo przekazania danych:

 1. brak wskazania celu udostępnienia danych,
 2. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne, (wprowadzenie do wyliczenia w art. 80c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.)) (podmioty publiczne, w szczególności ośrodki pomocy społecznej, wierzyciele należności publicznoprawnych),
 3. brak opisu stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym sformułowano zapytanie.

Informacje uniemożliwiające wyszukanie danych:

 1. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych w centralnej ewidencji pojazdów, najczęściej brak nr PESEL lub nr REGON w przypadku wniosków o dane osób lub przedsiębiorców, albo brak marki lub
  nr rejestracyjnego lub nr VIN w przypadku wniosków o dane związane z pojazdami,
 2. brak wskazania daty zdarzenia, w odniesieniu do której sformułowano zapytanie,
 3. brak wskazania daty zgonu w przypadku wniosków o dane osób zmarłych (pełnomocnicy procesowi, spadkobiercy),
 4. podawanie danych jednocześnie osoby i pojazdu bez wykazania związku pomiędzy nimi.

Zakres żądanych danych:

 1. wskazanie w polu „inne dane” na dane, których nie gromadzi się w centralnej ewidencji pojazdów, zgodnie z art. 80b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. wskazanie w polu „inne dane” informacji, które powinny znaleźć się w innym punkcie, w szczególności
  w punkcie 4 formularza wniosku, który dotyczy informacji umożliwiających wyszukanie danych.

Załączniki:

 1. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)),
 2. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku o udostępnienie danych,
 3. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 4. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 5. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień).

Podpis wnioskodawcy:

 1. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 2. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci imiennej i urzędowej – podmioty publiczne – co wynika wprost z formularza wniosku (w szczególności komornicy – brak pieczęci okrągłej/imiennej – wymóg stosowania obu pieczęci wynika również z art. 6 ustawy o Komornikach sądowych) oraz pieczęci „z upoważnienia” w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 3. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (np. brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 4. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

 1. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów.
 2. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu osób jednocześnie, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą osobę.

Dodatkowo do popularnych błędów należą:

 1. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane,
 2. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 3. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 4. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 5. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne,
 6. wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej – art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który nie wszedł w życie zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957),
 7. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych, najczęściej brak nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL, np. cudzoziemców),
 8. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 9. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku,
 10. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 11. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 12. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień),
 13. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 14. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci urzędowej oraz pieczęci „z upoważnienia”
  w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 15. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 16. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w art. 80c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek zwrócić uwagę na rubrykę nr 4. Brak wpisanych informacji na wniosku może skutecznie uniemożliwić jego obsługę.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi przy każdej z sekcji. 

centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, jakie możesz uzyskać z CEK jest określony w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że obecnie nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 3.

Załącz dowód opłaty za udostępnienie danych.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z CEP i CEK wynosi 30,40 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Pamiętaj, że na dowodzie wpłaty lub komputerowym wydruku przelewu musi znaleźć się konkretna informacja, jakiej sprawy on dotyczy.

Zwróć też uwagę, że wszystkie kopie dokumentów urzędowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jeśli do wniosku załączasz dokument, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, pamiętaj również o załączeniu dowodu opłaty skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w zakresie udostępniania danych z SI CEPiK obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
z siedzibą przy ul. Obozowej 57, 01-164 Warszawa
nr konta:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem: opłata skarbowa do pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), złożonego wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPiK, dotyczącym ..... (i tu należy wskazać konkretne oznaczenie sprawy, której opłata za złożenie pełnomocnictwa (...) dotyczy, np. numer rejestracyjny pojazdu czy imię i nazwisko właściciela pojazdu lub osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania pojazdami).

Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.

Krok 4.

Wyślij wniosek pocztą na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86
 

Uwagi do wnioskodawców

Udostępnianie danych z CEP i CEK wymaga skierowania Wniosku;

 1. Wzór wniosku dla CEP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017 poz. 2068)
 2. Nie ma określonego formularza wniosku o udostępnienie danych z CEK. Zakres danych udostępnianych z CEK określa ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Wnioski przesyłane w sposób tradycyjny (papierowy) należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86

lub na skrytkę ePUAP.

W przypadku wysyłania wniosków przez ePUAP prawidłowym i jedynym kanałem zgłoszenia jest usługa pod nazwą:

 1. usługa CEP:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

W/w usługa ma dedykowany wzór dokumentu elektronicznego opublikowany w CRWDE (Centralne Repozytorium Dokumentów Elektronicznych – nr wzoru 2009/04/14/120). Wzór ma również udostępniony formularz elektroniczny, który jest udostępniony w w/w usłudze. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2029, poz. 346. ze zm.) oraz przepisy wykonawcze. 

 1. usługa CEK:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji w zakładce Motoryzacja i Transport. Należy wybrać właściwy urząd: (kod pocztowy 02-591) wybrać MSW (nie MSWiA).

Należy pamiętać, że dedykowane usługi służą do wysyłania tylko jednego wniosku. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie załącznika.

W praktyce oznacza to, że każdy inny sposób dostarczenia wniosku poprzez e-PUAP, np. za pośrednictwem innej skrzynek/usług czy też za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego, jest nieprawidłowy, nieskuteczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Część wniosków kierowanych do COI posiada błędy, które powodują wezwanie wnioskodawcy do ich usunięcia. Wydłuża to czas, w którym wniosek jest rozpatrywany.  

Podajemy poniżej wykaz najczęstszych błędów, z którymi spotykamy się w naszej pracy. Ma on pomóc poprawnie przygotować wniosek i przyśpieszyć udostępnienie danych.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

 1. Wnioskodawcy występują z pominięciem obowiązującego formularza wniosku.
 2. Wnioskodawcy występują na nieobowiązujących formularzach wniosku.
 3. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
 4. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu podmiotów lub wielu pojazdów jednym wnioskiem, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Istnieje konieczność złożenia odrębnego wniosku w odniesieniu do każdego z podmiotów lub pojazdów, których dotyczy zapytanie.

Dodatkowo przygotowaliśmy szczegółowsze informacje o błędach. Przedstawiamy je w kolejności danych podawanych we wniosku. W nawiasach podajemy kategorie wnioskodawców, którzy są szczególnie narażeni na popełnianie tych błędów.

Dane wnioskodawcy:

 1. brak oznaczenia wnioskodawcy we właściwym miejscu formularza,
 2. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane (w szczególności: syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi, kuratorzy),
 3. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 4. brak prawidłowego oznaczenia nr identyfikacyjnego, w szczególności wskazanie nr KRS lub NIP zamiast wymaganego nr REGON.

Podstawa wnioskowania:

 1. wskazanie na opcję: „Wnioskuję w imieniu organu lub instytucji” w przypadkach gdy podstawą wniosku jest interes prawny oparty na zobowiązaniu wnioskodawcy (np. przez sąd), do pozyskania danych (pełnomocnicy procesowi, syndycy, tymczasowi nadzorcy sądowi),
 2. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 3. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 4. brak dokumentowania interesu prawnego przez wnioskodawców pomimo wskazania opcji: „Mam udokumentowany interes prawny w uzyskaniu danych”.

Cel udostępnienia danych albo przekazania danych:

 1. brak wskazania celu udostępnienia danych,
 2. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne, (wprowadzenie do wyliczenia w art. 80c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 4450, ze zm.)) (podmioty publiczne, w szczególności ośrodki pomocy społecznej, wierzyciele należności publicznoprawnych),
 3. brak opisu stanu faktycznego zdarzenia, w związku z którym sformułowano zapytanie.

Informacje umożliwiające wyszukanie danych:

 1. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych w centralnej ewidencji pojazdów, najczęściej brak nr PESEL lub nr REGON w przypadku wniosków o dane osób lub przedsiębiorców, albo brak marki lub
  nr rejestracyjnego lub nr VIN w przypadku wniosków o dane związane z pojazdami,
 2. brak wskazania daty zdarzenia, w odniesieniu do której sformułowano zapytanie,
 3. brak wskazania daty zgonu w przypadku wniosków o dane osób zmarłych (pełnomocnicy procesowi, spadkobiercy),
 4. podawanie danych jednocześnie osoby i pojazdu bez wykazania związku pomiędzy nimi.

Zakres żądanych danych:

 1. wskazanie w polu „inne dane” na dane, których nie gromadzi się w centralnej ewidencji pojazdów, zgodnie z art. 80b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. wskazanie w polu „inne dane” informacji, które powinny znaleźć się w innym punkcie, w szczególności
  w punkcie 4 formularza wniosku, który dotyczy informacji umożliwiających wyszukanie danych.

Załączniki:

 1. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, ze zm.)),
 2. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku o udostępnienie danych,
 3. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 4. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 5. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień).

Podpis wnioskodawcy:

 1. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 2. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci imiennej i urzędowej – podmioty publiczne – co wynika wprost z formularza wniosku (w szczególności komornicy – brak pieczęci okrągłej/imiennej – wymóg stosowania obu pieczęci wynika również z art. 6 ustawy o Komornikach sądowych) oraz pieczęci „z upoważnienia” w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 3. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (np. brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 4. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

 1. Wnioskodawcy występują jednocześnie o dane z centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów.
 2. Wnioskodawcy występują o dane dotyczące wielu osób jednocześnie, podczas gdy każde z zapytań musi zostać rozpatrzone indywidualnie. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą osobę.

Dodatkowo do popularnych błędów należą:

 1. nieprawidłowe oznaczenie wnioskodawcy w związku z rolą pełnioną w postępowaniu, w odniesieniu do którego zwrócono się o dane,
 2. nieprawidłowe oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy poprzez wpisanie danych pełnomocnika w rubrykę dotyczącą wnioskodawcy,
 3. brak sygnatury postępowania, w związku z którym wystąpiono o dane (podmioty publiczne),
 4. wskazywanie tego samego znaku sprawy w ramach różnych postępowań,
 5. brak wskazania prawidłowej podstawy prawnej – najczęściej brak wskazania przepisów określających  ustawowe zadania, dla realizacji których dane z centralnej ewidencji pojazdów są niezbędne,
 6. wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej – art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który nie wszedł w życie zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.
  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957),
 7. brak wskazania aspektów wyszukiwawczych, najczęściej brak nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL, np. cudzoziemców),
 8. dołączanie dowodów opłat niepozwalających na ocenę prawidłowości uiszczenia opłaty (za udostępnienie danych z CEPiK lub opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), w szczególności wydruków ze stron internetowych (zamiast wydruków generowanych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 9. niewskazywanie w tytułach przelewów informacji pozwalających na prawidłowe zakwalifikowanie danej opłaty do konkretnego wniosku,
 10. przedkładanie dokumentów, które nie potwierdzają interesu prawnego ze względu na zawartą w nich treść,
 11. przedkładanie kopii dokumentów, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem lub są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną,
 12. nieprzedkładanie upoważnień/pełnomocnictw do działania w imieniu wnioskodawcy, a także upoważnień do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (w tym upoważnień),
 13. brak podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę,
 14. nieużywanie właściwych pieczęci, w szczególności pieczęci urzędowej oraz pieczęci „z upoważnienia”
  w przypadku podpisywania wniosku na podstawie upoważnienia,
 15. podpisywanie wniosków przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w formie niepozwalającej na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy (brak poświadczenia podpisu przez notariusza w sytuacji składania wniosków w formie papierowej),
 16. podpisywanie wniosków w sposób nieczytelny.

Dla obywateli i przedsiębiorców

Historia Pojazdu

to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym.

Historia Pojazdu - Skorzystaj z usługi Ikona Historia Pojazdu

Bezpieczny autobus

to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.

Bezpieczny autobus - Skorzystaj z usługi Ikona Bezpieczny autobus