Wniosek o udostępnienie danych

Chcesz uzyskać dane o konkretnym pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy? Złóż wniosek przez Internet lub wyślij go pocztą tradycyjną.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskażesz swój uzasadniony interes i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek a dane uzyskasz niedpłatnie. 

Wnioski składa się oddzielnie do CEP i do CEK. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby uzyskać dane. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet. 

Przez Internet

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek, zwróć uwagę na rubrykę nr 4. Brak wpisanych informacji na wniosku może skutecznie uniemożliwić jego obsługę.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi przy każdej z sekcji. 

centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEK, jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK, pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Zapisz wcześniej wypełniony wniosek na swoim komputerze.

Krok 3.

Zaloguj się na swoje konto na portalu ePUAP.

Otwórz stronę, klikając tutaj.

Pamiętaj, że aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP powinieneś posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Krok 4.

Załącz dowód opłaty za udostępnienie danych.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z CEP i CEK wynosi 30,40 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Pamiętaj, że na dowodzie wpłaty lub komputerowym wydruku przelewu musi znaleźć się konkretna informacja, jakiej sprawy on dotyczy.

Zwróć też uwagę, że wszystkie kopie dokumentów urzędowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jeśli do wniosku załączasz dokument, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, pamiętaj również o załączeniu dowodu opłaty skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w zakresie udostępniania danych z SI CEPiK obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póżn. zm.)

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Śródmieście
Bank Handlowy w Warszawie S.A
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem: opłata skarbowa do pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), złożonego wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPiK, dotyczącym ..... (i tu należy wskazać konkretne oznaczenie sprawy, której opłata za złożenie pełnomocnictwa (...) dotyczy, np. numer rejestracyjny pojazdu czy imię i nazwisko właściciela pojazdu lub osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania pojazdami).

Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.

Krok 5.

Wyślij uzupełniony wniosek na skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.

Krok 1.

centralna ewidencja pojazdów

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEP, wypełnij wniosek.

UWAGA! Wypełniając wniosek zwrócić uwagę na rubrykę nr 4. Brak wpisanych informacji na wniosku może skutecznie uniemożliwić jego obsługę.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi przy każdej z sekcji. 

centralna ewidencja kierowców

Zakres danych i informacji, jakie możesz uzyskać z CEK jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 

Jeżeli chcesz uzyskać dane z CEK pamiętaj, że nie ma obowiązującego wzoru formularza. Musisz go przygotować samodzielnie. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
 • dane podmiotu wnioskującego,
 • jakie informacje chcesz uzyskać,
 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
 • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
 • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Krok 2.

Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.

Krok 3.

Załącz dowód opłaty za udostępnienie danych.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z CEP i CEK wynosi 30,40 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".

Pamiętaj, że na dowodzie wpłaty lub komputerowym wydruku przelewu musi znaleźć się konkretna informacja, jakiej sprawy on dotyczy.

Zwróć też uwagę, że wszystkie kopie dokumentów urzędowych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jeśli do wniosku załączasz dokument, stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, pamiętaj również o załączeniu dowodu opłaty skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w zakresie udostępniania danych z SI CEPiK obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póżn. zm.)

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Śródmieście
Bank Handlowy w Warszawie S.A
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem: opłata skarbowa do pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), złożonego wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPiK, dotyczącym ..... (i tu należy wskazać konkretne oznaczenie sprawy, której opłata za złożenie pełnomocnictwa (...) dotyczy, np. numer rejestracyjny pojazdu czy imię i nazwisko właściciela pojazdu lub osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania pojazdami).

Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.

Krok 4.

Wyślij wniosek pocztą na jeden z poniższych adresów:

Dla wniosków krajowych:
Centralny Ośrodek Informatyki
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Tel.: 32 750 65 23
Fax: 32 700 72 86

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Tel.: 61 415 19 46
Fax: 61 666 11 42
 

Dla wniosków od podmiotów zagranicznych:
Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Tel.: 61 415 19 46
Fax: 61 666 11 42

Dla obywateli i przedsiębiorców

Historia Pojazdu

to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym.

Historia Pojazdu - Skorzystaj z usługi Ikona Historia Pojazdu

Bezpieczny autobus

to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.

Bezpieczny autobus - Skorzystaj z usługi Ikona Bezpieczny autobus