Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt „Integracja” – pierwsze spotkania z interesariuszami CEPiK

  14/02/2016

  19, 20 i 21 stycznia 2016 roku odbyły się pierwsze spotkania dotyczące integracji z CEPiK 2.0 dla trzech grup:

  - G1  producenci oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów.

  - G2  Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości/Prokuratura Generalna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Transportu Drogowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Transportowy Dozór Techniczny

  - G3  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Finansów, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna.

  Na spotkaniach powołano Komitety ds. Integracji, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz poszczególnych grup. Podczas spotkań przedstawiono stan realizacji projektu CEPiK 2.0, cel i zasady podprojektu „Integracja” oraz proponowany harmonogram prac. Zaproszeni interesariusze, w ramach swoich grup, przedstawili stan zaawansowania prac integracyjnych.

  Kolejne spotkania są zaplanowane na:

  - 1 marca 2016 roku – dla G1,

  - 22 marca 2016 roku – dla G2,

  - 5 kwietnia 2016 roku – dla G3.

  Celem podprojektu „Integracja” jest wsparcie grup w procesie integracji z systemem CEPiK 2.0, a najważniejszymi zadaniami podczas jego pierwszego etapu są:

  - organizacja dostępu do środowiska testów integracyjnych (STI),

  - uruchomienie prac integracyjnych,

  - monitorowanie całego procesu integracji, m.in. na podstawie raportów stworzonych przez interesariuszy.

  Produkcyjne uruchomienie systemu CEPiK 2.0 zaplanowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

  Producentów oprogramowania dedykowanego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego lub Ośrodków Kształcenia Kierowców, którzy do tej pory nie zgłosili się do ministerstwa i nie wystąpili o dostęp do STI prosimy o kontakt z biurem CEPiK 2.0: biurocepik2.0@mswia.gov.pl

   

 • CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji

  12/01/2016

  1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 2281), na mocy której administratorem danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców został minister właściwy do spraw informatyzacji..

  Do resortu cyfryzacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z działu sprawy wewnętrzne) przeniesione zostały sprawy związane z prowadzeniem rejestrów państwowych, w tym centralnych ewidencji: pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych.

  Zadania związane z funkcjonowaniem ww. ewidencji oraz systemu informatycznego CEPiK wykonuje Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.

  Dysponenetem funduszu celowego CEPiK jest Minister Cyfryzacji.

 • Nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym

  04/01/2016

  Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przesunęła termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CEPiK z dnia 4 stycznia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

  Przesunięcie terminu obejmuje m.in. przepisy:

  - ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające rozszerzony zakres danych gromadzonych w  centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz nowe zasady funkcjonowania tych ewidencji, w tym również zasady dostępu do nich dla osób i podmiotów,

  - ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – w zakresie dotyczącym przepisów powiązanych z CEPiK (w tym okresu próbnego, nowego sposobu punktowania i postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego),

  - powołujące centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych.

  Oznacza to, że przesunięciu ulega również wdrożenie systemu CEPiK2.0. Informujemy jednak, że prace dotyczące integracji podmiotów z systemem CEPiK2.0 będą kontynuowane.