Tryb obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 września 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 1926) od dnia 13 listopada 2017r. do dnia 4 czerwca 2018r. podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów w przypadku stwierdzenia niezgodności danych uniemożliwiającej ich wprowadzenie do ewidencji, zgłaszają tę niezgodność do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Informacja Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia trybu obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 września 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 1926) od dnia 13 listopada 2017r. do dnia 4 czerwca 2018r. podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów w przypadku stwierdzenia niezgodności danych uniemożliwiającej ich wprowadzenie do ewidencji, zgłaszają tę niezgodność do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji:

 • elektronicznie (zalecane)  na adres email: niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl;
 • papierowo na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa z dopiskiem „Niezgodności CEPiK2.0”.

Niezgodność należy zgłaszać z pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej. W zgłoszeniu konieczne jest podanie danych podmiotu zgłaszającego niezgodność oraz kompletnej informacji o niezgodności, co pozwoli na jej sprawne wyjaśnienie.

Niezgodność, która uniemożliwia wprowadzenie do ewidencji danych o:

 1. kradzieży pojazdu – zgłasza Policja;
 2. zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego – zgłasza Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa;
 3. badaniu technicznym pojazdu – zgłasza Stacja Kontroli Pojazdów. 

Administrator weryfikuje zgłoszenie i przekazuje je mailowo do podmiotu, który powinien ją wyjaśnić poprzez: 

 • uzupełnienie/dokonanie korekty danych;
 • wskazanie, że dane są poprawne;
 • albo wskazanie, że nie jest możliwe uzupełnienie/wprowadzenie poprawnych danych.

Podmiot wyjaśniający niezgodność, którym może być:

 • organ właściwy do rejestracji pojazdu;
 • Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa; 
 • Stacja Kontroli Pojazdów;

- informuje administratora o wyniku wyjaśnienia w formie odpowiedzi zwrotnej na adres niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl.

Uwaga: Zgodnie z art. 16a ust. 8 procedury nie stosuje się w procesie rejestracji, czasowej rejestracji ani przy wykonywaniu czynności o których mowa w art. 78 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

Rozbieżności w danych, stwierdzone przy realizacji w/w procesów przez Starostę, są wyjaśniane poza tą procedurą, w oparciu o dostępne narzędzia, w tym przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu – z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od dnia 13 listopada 2017r.

Poniżej można pobrać formularze do zgłaszania niezgodności: