Szybsze wejście w życie przepisów o ewidencji pojazdów

W środę, dnia 5 lipca 2017 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (UD243), która umożliwia szybsze wejście w życie przepisów
w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).


W środę, dnia 5 lipca 2017 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD243),
która umożliwia szybsze wejście w życie przepisów w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Przepisy dotyczące CEP zaczną obwiązywać już od dnia 30 października 2017 r. Szybsze uruchomienie ewidencji w tym zakresie, to jeden z efektów wielu działań naprawczych podjętych w ramach drugiej generacji sytemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK2.0), która wdrażana jest etapowo.
Pierwotne założenia przewidywały uruchomienie całości systemu w dniu 4 czerwca 2018 r. Dzięki proponowanym zmianom ustawowym, system informatyczny
CEPiK w części dot. pojazdów w nowej odsłonie zacznie funkcjonować kilka miesięcy wcześniej.

Co nowego w przepisach?

W nowych regulacjach wprowadza się szereg zmian, które dotyczyć będą m.in. konieczności uiszczenia opłaty za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu
przed jego przeprowadzeniem. W tymże zakresie przepisy przewidują wyjątek, który umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne pojazdu oraz opłaty ewidencyjnej,
po przeprowadzeniu badania technicznego – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy zarządzają flotą samochodową.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do CEP będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Nowe przepisy definiują pojęcie szkody istotnej, która rozumiana jest jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu,
mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEP informacji o tych szkodach.

Proponowane regulacje umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych, poprzez przyznanie im prawa do zatrzymywania
dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na usprawnienie pracy tej służby i spowoduje szybsze
przeprowadzenie kontroli drogowej, bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.

Za pośrednictwem interfejsu programistycznego API, dostęp do danych z CEK i CEP ma następować w drodze teletransmisji w sposób zautomatyzowany
i bez konieczności składania wniosku przez zainteresowanego.

Po 12 miesiącach od daty wejścia znowelizowanych przepisów w życie zgodnie z projektem powróci obowiązek przekazywania przez producentów
i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji pojazdów do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów.
Dzięki temu poprawi się jakość danych zgromadzonych w tym katalogu.


Planuje się również wdrożenie kolejnych usług dla obywateli, jedną z nich jest usługa „Mój pojazd”, która ma ruszyć z końcem bieżącego roku.
Usługa ta pozwoli właścicielom aut w Polsce na sprawdzenie online wszystkich danych (zgromadzonych w CEP) o ich własnych pojazdach.