Stacje kontroli pojazdów i CEPiK 2.0. Zostało już tylko kilka tygodni na przyłączenie do systemu.

Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku z tym trwają zaawansowane prace integracyjne z systemem CEPiK 2.0 po stronie producentów oprogramowania dla stacji kontroli pojazdów, które mają jeszcze tylko kilka tygodni na rozpoczęcie przygotowań do pracy z nowym oprogramowaniem współpracującym ze zmodernizowanym systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  

Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku z tym trwają zaawansowane prace integracyjne z systemem CEPiK 2.0 po stronie producentów oprogramowania dla stacji kontroli pojazdów, które mają jeszcze tylko kilka tygodni na rozpoczęcie przygotowań do pracy z nowym oprogramowaniem współpracującym ze zmodernizowanym systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Niebawem zostanie wdrożony kolejny etap systemu CEPiK 2.0. To ostatni dzwonek dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na podjęcie ścisłej współpracy z producentami oprogramowania, co pozwoli na sprawne połączenie się z nowym systemem od pierwszego dnia jego wdrożenia.

Oprogramowanie obecnie wykorzystywane przez stacje kontroli pojazdów nie będzie działało z chwilą uruchomienia nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów. Konieczne będzie korzystanie z oprogramowania nowego, dostosowanego do CEPiK 2.0 i wspierającego proces przeprowadzania badania technicznego oraz przekazywania danych dotyczących tego badania do Centralnej Ewidencji Pojazdów na nowych zasadach, określonych w procedowanej obecnie przez Sejm RP (druk 1740) ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Oprogramowanie to zapewni również stacjom kontroli pojazdów dostęp do danych o pojazdach zgromadzonych w CEPiK.

Ważną kwestią jest złożenie wniosku o certyfikat, który jest niezbędny do wykonania testu połączenia pomiędzy poszczególnymi stacjami kontroli pojazdów a systemem CEPiK 2.0, którego przeprowadzenie, zgodnie z harmonogramem prac testów, Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje na przełomie września i października 2017r. Test połączenia będzie polegał na połączeniu produkcyjnym ze wskazanym adresem i odebraniu komunikatu „Hello CEPiK”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją techniczną, która krok po kroku wyjaśnia, jakie kroki należy powziąć, by skomunikować stację kontroli pojazdów z systemem CEPiK 2.0.

Wdrożenie systemu CEPiK 2.0 w Stacjach Kontroli Pojazdów – informacje techniczne

Stacja Kontroli Pojazdów, w celu podłączenia do systemu CEPiK 2.0 i uruchomienia komunikacji z tym systemem od dnia 30 października 2017 r. musi posiadać:

 • certyfikat do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN w postaci pliku w formacie PKCS#12 (plik z rozszerzeniem .p12 lub .pfx - więcej informacji: T U T A J),
 • certyfikat użytkownika (stacji) do uwierzytelniania i autoryzacji w systemie CEPiK 2.0 (więcej informacji: T U T A J),
 • oprogramowanie Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect zainstalowane na stanowisku komputerowym, umożliwiające zestawianie bezpiecznych połączeń VPN (oprogramowanie można pobrać ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania), 
 • oprogramowanie wspierające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, dostosowane do komunikacji z usługami web services systemu CEPiK 2.0.

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o certyfikat należy skierować zapytanie do swojego producenta oprogramowania o to czy jest BROKEREM, jeżeli tak - to umieszczenie stosownej informacji we wniosku jest konieczne.

Certyfikat do połączeń VPN 

W celu uzyskania certyfikatu do połączeń VPN stacja kontroli pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym – instrukcja określająca sposób wypełnienia wniosku, elektroniczny formularz wniosku do wypełnienia oraz wymagania związane z wnioskowaniem o certyfikat są dostępne na stronie www.cepik.gov.pl w zakładce „System informatyczny CEPiK 2.0”. Wymagane jest, aby każda stacja kontroli pojazdów wystąpiła do MC z wnioskiem certyfikacyjnym w celu uzyskania certyfikatu VPN, który będzie niezbędny do komunikacji z systemem CEPiK 2.0.

Co zrobić krok po kroku:

 • stacja wchodzi na stronę z formularzem elektronicznym wniosku,
 • stacja wypełnia formularz wniosku o certyfikat VPN, 
 • stacja drukuje i podpisuje wypełniony wniosek, 
 • stacja wysyła wniosek certyfikacyjny na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów,  Ministerstwo Cyfryzacji,  ul. Królewska 27  00-060 Warszawa
 • stacja, po otrzymaniu wiadomości e-mail na adres wskazany we wniosku postępuje zgodnie z instrukcją w celu wygenerowania kluczy kryptograficznych i certyfikatu do pliku PKCS#12, 
 • stacja wgrywa certyfikat do programu do połączeń VPN.

Certyfikat użytkownika 

Na potrzeby uruchomienia systemu CEPiK 2.0 w stacjach kontroli pojazdów i usług web services dla stacji kontroli pojazdów, do autoryzacji i uwierzytelnienia stacji kontroli pojazdów w systemie CEPiK 2.0 oraz podpisywania komunikatów przekazywanych przez SKP do CEPiK 2.0 zostaną wykorzystane certyfikaty umieszczone na kartach kryptograficznych, które SKP już dziś posiadają. Każda SKP musi posiadać taką liczbę kart kryptograficznych z certyfikatami, jaka będzie liczba stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem SKP. W przypadku rozwiązań z zastosowaniem serwera, prosimy o kontakt z producentem oprogramowania w celu określenia niezbędnej liczby certyfikatów.


Jeżeli certyfikat, który stacja kontroli pojazdów dziś posiada, kończy swoją ważność do końca tego roku, stacja kontroli pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym o odnowienie certyfikatu zgodnie z dotychczasową aktualnie obowiązującą procedurą. Formularz wniosku o certyfikat użytkownika w postaci pliku .doc jest do pobrania ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania” – plik „wniosek o certyfikat SSL dla SKP na kartę kryptograficzną”.

Ogólna procedura odnowienia certyfikatów:

 • stacja wypełnia wniosek certyfikacyjny, zaznaczając we wniosku opcję odnowienie certyfikatu/recertyfikacja ,
 • stacja drukuje i podpisuje wniosek,
 • do wniosku stacja dołącza na nośniku zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (csr),
 • stacja wysyła wniosek z załącznikiem na adres: Centrum Certyfikacji dla SI CEPiK  Ministerstwo Cyfryzacji,  ul. Królewska 27,  00-060 Warszawa
 • stacja otrzymuje przesyłkę z odnowionym certyfikatem, który wgrywa na kartę kryptograficzną.

Jeżeli SKP nie posiada certyfikatu, musi wystąpić z wnioskiem certyfikacyjnym o nowy certyfikat.

Wykaz terminów ważności obecnie wydanych certyfikatów SKP znajduje się na stronie www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania” – plik „wykaz wydanych certyfikatów SKP z datami ważności”.

Oprogramowanie Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect 

Oprogramowanie niezbędne do zestawienia połączeń VPN, które należy zainstalować na stanowisku komputerowym, oraz instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania są do pobrania ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania.

Pozostałe wymagania techniczne:

 • Wymagania techniczne dla stanowisk komputerowych określają wymagania techniczne oprogramowania SKP, z którego SKP korzystają. Ministerstwo Cyfryzacji zaleca stosowanie systemów operacyjnych posiadających wsparcie producenta, nie zaleca się stosowania systemów operacyjnych, które takiego wsparcia producenta nie posiadają co najmniej w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa.
 • Zalecenia bezpieczeństwa dla stanowisk komputerowych w zakresie takim jak hasła dostępowe, przechowywanie kart kryptograficznych, zabezpieczenia danych, zabezpieczenia kluczy kryptograficznych zawiera dokument „zalecenia w zakresie bezpieczeństwa stanowisk komputerowych i oprogramowania w stacjach kontroli pojazdów” – do pobrania ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania”.