Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681).

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

W dniu 15 maja 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681), które weszło w życie z dniem 18 maja 2015 r.
Tym samym, z dniem 18 maja 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852).

Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541), która przewiduje pobieranie opłaty ewidencyjnej za wpisanie w prawie jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (art. 103 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Zgodnie z art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) opłaty ewidencyjne, o których mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 tej ustawy pobiera się od dnia 4 stycznia 2016 r.

Zatem przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681) odnoszące się do tych opłat stosuje się także od dnia 4 stycznia 2016 r. (§ 9 rozporządzenia).

Wpłat z tytułu pobrania opłaty ewidencyjnej należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni na konto:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001

w tytule przelewu należy podać:

opłata CEPIK za m-c /rok oraz w przypadku stacji kontroli pojazdów kod rozpoznawczy stacji (nadany przez starostwo lub urząd)

Sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Budżetu i Finansów
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa


Dowiedz się więcej, poznaj nowelizację rozporządzenia.