Projekt ustawy PoRD

31 marca 2017  Ministerstwo Cyfryzacji  skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych i opiniowania, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny Rządowego Centrum Legislacji.

31 marca 2017  Ministerstwo Cyfryzacji  skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych i opiniowania, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt został wypracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centralnego Ośrodka Informatyki w efekcie szeregu  spotkań warsztatowych, zorganizowanych w okresie od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., z kluczowymi interesariuszami CEPiK 2.0: Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Finansów, przedstawicielami Komendy Głównej Policji, przedstawicielami służb, Inspekcji Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego i Prokuratury Krajowej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, zakładów ubezpieczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytutu Transportu Samochodowego, przedstawicielami Starostw,  Związku Powiatów Polskich,  Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., a także dostawcami oprogramowania dla SKP.

Nowelizacja sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia systemu CEPiK2.0 umożliwiając wcześniejsze uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów -  w dniu 30 października 2017 r. Przyczyni się to zarówno do przyspieszenia  poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Zapewni to także wszystkim uprawnionym podmiotom uzyskanie stopniowego dostępu do nowych rozwiązań CEPiK 2.0, co zminimalizuje ryzyka związane z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania dla ponad 60 grup interesariuszy.