Nowy termin uruchomienia projektu CEPiK 2.0

Prezydent RP w dniu 8 grudnia 2016 r. podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie systemu CEPiK 2.0 z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r.

Nowy termin uruchomienia projektu CEPiK 2.0

Prezydent RP w dniu 8 grudnia 2016 r. podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie systemu CEPiK 2.0 z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r.

Zaktualizowany harmonogram, podział wdrożenia na etapy, powołanie programu na szczeblu międzyresortowym, zaangażowanie i współpraca wszystkich interesariuszy oraz weryfikacja przepisów – program CEPiK 2.0 będzie prowadzony w zupełnie nowy sposób.

Po diagnozie stanu zaawansowania prac nad projektem CEPiK 2.0 zostały podjęte liczne działania zmierzające do jego zakończenia w nowym terminie ustalonym w porozumieniu z kluczowymi interesariuszami. Powstała nowa struktura organizacyjna programu wdrożenia bazy centralnej CEPiK 2.0 oraz systemów dziedzinowych. Powołano Komitet Sterujący Programu, w skład którego wchodzą reprezentanci resortów cyfryzacji, skarbu państwa, finansów, infrastruktury i budownictwa, spraw wewnętrznych i administracji, a także głównych użytkowników systemu.

Przesunięcie uruchomienia CEPiK 2.0 na 4 czerwca 2018 r. umożliwia zakończenie prac nad planem naprawczym zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wdrożenia.

Niezależnie od tego już od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona istotna zmiana w funkcjonowaniu systemu CEPiK. Dane w systemie CEPiK przestaną być narażone na „brudzenie” w procesie rejestracji pojazdów. Od tego bowiem dnia informacje o rejestrowanych pojazdach będą weryfikowane w oparciu o słowniki homologacyjne Instytutu Transportu Samochodowego. Zawierają one prawidłowo zapisane marki pojazdów, ale też dane techniczne, np. dopuszczalną ładowność danego modelu samochodu. W praktyce użycie słowników homologacyjnych ITS oznaczać będzie skokową poprawę jakości danych wprowadzanych do bazy CEPiK.

Ramowy harmonogram budowy CEPiK w wersji 2.0 zakłada podział programu na kilka etapów, w których będą uruchamiane poszczególne funkcjonalności i e-usługi. Jest to zgodne z najlepszymi metodykami realizacji projektów informatycznych i pozwala zminimalizować ryzyko występujące przy jednoczesnym uruchomieniu całego systemu tej skali.

Każdy z etapów składa się z działań prowadzonych w ramach następujących strumieni projektowych:

  1. Strumień legislacji i procesów
  2. Strumień architektury
  3. Strumień rozwoju systemu
  4. Strumień szkoleń
  5. Strumień testów
  6. Strumień migracji danych
  7. Strumień komunikacji

Nowa struktura programu zapewniać będzie aktywną komunikację między ministerstwami, starostwami powiatowymi, policją, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz pozostałymi interesariuszami, co jest kluczowym warunkiem efektywnego wdrożenia całego systemu CEPiK 2.0.