Zmiany w przepisach Prawo o ruchu drogowym w zakresie drogomierzy.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym związane z przeciwdziałaniem procederowi manipulowania licznikiem pojazdu. Od tego dnia w centralnej ewidencji pojazdów będą gromadzone dane o wymianie licznika pojazdu i odczycie jego wskazania po wymianie oraz dane o odczycie licznika w czasie kontroli drogowej.

System teleinformatyczny centralnej ewidencji pojazdów został dostosowany do obsługi nowych procesów.

Informacja dla obywateli

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania.

Za dokonanie odczytu licznika stacja kontroli pojazdów pobiera opłatę w wysokości 50 zł oraz opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł. Po wykonaniu odczytu wydawany jest dokument potwierdzający odczyt. Zalecamy każdorazowo zweryfikować czy zawarte w nim dane są poprawne.

Odczyt licznika od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie również wykonywany w czasie kontroli drogowej przez uprawnione organy (Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową) i przesyłany do centralnej ewidencji pojazdów.

Od połowy lutego nowe dane dotyczące odczytów wskazania licznika w czasie kontroli drogowej, a także dokonanych po wymianie licznika będą widoczne w usłudze Historia Pojazdu.


Informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów


Od 1 stycznia 2020 r. stacja kontroli pojazdów ma obowiązek przekazania do centralnej ewidencji pojazdów danych o wymianie drogomierza i jego odczytu po wymianie.

W przypadku pojazdu niezarejestrowanego (z zagranicy), którego danych nie ma w centralnej ewidencji pojazdów, w celu przekazania danych o wymianie drogomierza należy wykonać prerejestrację, a następnie przekazać dane dotyczące wymiany wraz z odczytem. W przypadku, gdy wskazania licznika nie można odczytać lub występuje inna nieprawidłowość określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. 2019, poz. 2390) wynik odczytu należy określić jako negatywny i wskazać rodzaj nieprawidłowości wybierając odpowiednią wartość ze słownika.


Informacja dla Organów Kontroli Ruchu Drogowego


Od 1 stycznia 2020 r. uprawnione organy kontroli ruchu drogowego będą przekazywać do centralnej ewidencji pojazdów dane dotyczące odczytu licznika pojazdu w czasie kontroli. Organom, które nie posiadają swoich systemów lub które nie dostosowały ich do nowych usług CEPiK2.0, udostępniona została nowa wersja aplikacji CEPiK2.0, dedykowana do przekazywania do centralnej ewidencji pojazdów danych o zatrzymaniu oraz zwrocie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i danych o odczycie licznika.

W przypadku pojazdu niezarejestrowanego (z zagranicy), którego danych nie ma w centralnej ewidencji pojazdów, w celu przekazania danych odczytu licznika w czasie kontroli należy wykonać prerejestrację pojazdu i przekazać dane dotyczące odczytu licznika.

W przypadku, gdy nie można dokonać odczytu (np. wartość wskazania licznika jest nieczytelna) należy podać rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości.

Zalecamy zweryfikowanie wpisanej wartości wskazania licznika przed jej przekazaniem do centralnej ewidencji pojazdów, ponieważ wszelkie nieprawidłowości w historii kolejnych odczytów będą widoczne.