API

Interfejs programowania aplikacji, (od ang. application programming interface) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą.


CEK

Centralna Ewidencja Kierowców


CEP

Centralna Ewidencja Pojazdów


CEPiK 2.0

zmodernizowany System Informatyczny CEPiK


CEPKP

Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych


Certyfikacja

ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania.


Certyfikat SSL

imienny certyfikat do autoryzacji i uwierzytelniania w systemie CEPiK2.0 oraz do podpisywania komunikatów przekazywanych do systemu CEPiK2.0.


ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.


Interesariusze

osoby lub instytucje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację.


Profil zaufany

(eGO) – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie.


Recertyfikacja

odnowienie certyfikatu, przedłużenie ważności dotychczasowego certyfikatu, którego ważność dobiega końca lub w sytuacji kiedy certyfikat już wygasł.


SI CEPiK

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców


SSL

jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW.


VPN

(ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów.