niedziela, 19 kwietnia 2015 05:00
Wersja Portalu: MWOP-3.3.17
 
   
 
Informacje
Ankiety
Pliki do pobrania
Witryny
Logowanie


 


Administrator Portalu, 2013-06-14
 
Ogólne Źródło: Portal internetowy CEPiK
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie opłaty ewidencyjnej
 
FAQ - opłata ewidencyjna
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej, stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

1. Czy opłata ewidencyjna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Opłata nie stanowi przychodu pobierającego. Opłata jest przez niego wyłącznie pobierana i przekazywana, w całości na rachunek Funduszu Celowego CEPiK.

2. Gdzie i kiedy należy przesyłać opłatę ewidencyjną?
Numer konta:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
BGK o/ Warszawa 
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
z odpowiednim dopiskiem
„CEPiK - opłata ewidencyjna - organ rejestrujący”
„CEPiK – opłata ewidencyjna – stacja kontroli pojazdów”
„CEPiK – opłata ewidencyjna – ubezpieczyciel”
„CEPiK – opłata ewidencyjna – wojewoda”
„CEPiK – opłata ewidencyjna – marszałek województwa”

Opłatę ewidencyjną pobierający oraz ubezpieczyciele przekazują za miesiąc poprzedni do 10 dnia miesiąca następującego.

3. Czy organ rejestrujący (starostwo) partycypuje w opłacie w wysokości 5%, tak jak przy innych pobieranych opłatach?
Nie. W całości opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu Celowego CEPiK.

4. Kogo obciążają koszty przelewu opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu Celowego CEPiK?
Pobierającego opłatę (lub odpowiednio ubezpieczyciela).

5. Organ rejestrujący oraz stacja kontroli pojazdów ma w formie elektronicznej ewidencjonować pobrane i przekazane opłaty. Jak to zrobić?
Forma elektroniczna jest dowolna, tzn. nie został określony jej standard. Pobierający opłatę może stosować dowolny system operacyjny i oprogramowanie. Ewidencja jest na tyle prosta, że można ją prowadzić w dowolnym edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Ewidencja nie musi być zintegrowana z oprogramowaniem służącym obsłudze informatycznej procesu rejestracji pojazdów lub rejestrowania przeprowadzonych badań technicznych.

6. Jaką sprawozdawczość prowadzą organy rejestrujące, stacje kontroli pojazdów i ubezpieczyciele?
Raz w miesiącu pobierający opłatę oraz ubezpieczyciele przesyłają sprawozdania oparte na prowadzonej ewidencji. Do pobrania sprawozdanie z pobranych opłat.
Opłata ewidencyjna CEPiK - sprawozdanie
Sprawozdania przesyłać należy:
np. za styczeń 2010 – do 10 lutego, w formie papierowej (wydrukowane) na adres:
Biuro Administracyjno - Finansowe MSW
Wydział Finansowy
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
z dopiskiem „Fundusz Celowy CEPiK – sprawozdanie”
UWAGA! forma i miejsce przesyłania sprawozdań za późniejsze miesiące może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani na tej stronie.

7. Czy należy pobierać opłatę ewidencyjną od wydawanych wtórników dowodów rejestracyjnych?
Tak. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym mówią o wydawaniu dowodu po wniesieniu opłaty ewidencyjnej. Brak przepisów odrębnych dla wtórników dowodów rejestracyjnych.

8. Czy należy pobierać opłatę ewidencyjną od wydania międzynarodowego prawa jazdy?
Nie. Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na podstawie art. 10 ust. 2 zd. 1 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że „Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy”. Przepis mówi o wydawaniu międzynarodowego prawa jazdy „za opłatą”, a nie „za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej”, jak w przypadku praw jazdy (art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami).
Z tego względu wydanie międzynarodowego prawa jazdy wolne jest od opłaty ewidencyjnej.

9. Co zrobić w przypadku, gdy badanie techniczne ma wynik pozytywny a brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpis (lub dowód zatrzymany)?
Pobrać opłatę dopiero z chwilą dokonania wpisu – opłata jest za wpis, a nie za badanie.

10. Jak ułatwić prowadzenie ewidencji pobranych i przekazanych opłat w starostwie?
W związku z faktem, że nie wolno bez pobrania opłaty dokonać żadnej z czynności, które w myśl przepisów są związane z obowiązkiem jej pobrania, liczba dokonanych czynności np. wydania dowodów rejestracyjnych musi być równa liczbie pobranych z tego tytułu opłat. Wystarczy uzyskać z wykorzystywanego systemu informatycznego ilość poszczególnych czynności w każdym miesiącu.

11. W jaki sposób dokonywać rozliczenia pobranych i przekazanych przez stacje kontroli pojazdów opłat ewidencyjnych?
Do pobrania formularz sprawozdania.


    
  Wykonane przez Asseco Poland S.A. dla MSWIA,
© Copyright by MSWIA, 2004-2007