Zakończono prace w ramach warsztatów legislacyjnych CEPiK 2.0 dla CEP

Etapowe uruchomienie systemu CEPiK 2.0 nie byłoby możliwe bez prawnego usankcjonowania i szeregu uzgodnień w zakresie legislacji – właśnie temu celowi służyły, trwające dziewięć miesięcy, prace w ramach warsztatów legislacyjnych. 

Etapowe uruchomienie systemu CEPiK 2.0 nie byłoby możliwe bez prawnego usankcjonowania i szeregu uzgodnień w zakresie legislacji – właśnie temu celowi służyły, trwające dziewięć miesięcy, prace w ramach warsztatów legislacyjnych.      

Zakres warsztatów legislacyjnych jest bardzo szeroki, a podejmowane działania mają na celu przegląd, aktualizację i uzgodnienie treści nowelizacji ustawy Prawo
o ruchu drogowym i poszczególnych rozporządzeń do niej - w zakresie funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Dla CEP prace warsztatowe zostały zakończone.

W szeregu spotkań warsztatowych wzięło udział wielu kluczowych Interesariuszy m.in. Związek Powiatów Polskich, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., przedstawiciele organów rejestrujących z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Instytut Transportu Samochodowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń i przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego,  przedstawiciele resortów m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także producenci oprogramowania dla SKP.

W ramach warsztatów wypracowano treść projektu ustawy i rozporządzeń w zakresie dotyczącym przyspieszenia uruchomienia Centralnej Ewidencji Pojazdów – uwzględniając uwagi i potrzeby Interesariuszy.

Zakres prac w obszarze CEP objął m.in. wypracowanie i uzgodnienie treści rozporządzeń w sprawie katalogu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zweryfikowano i uzupełniono rozporządzenie o wskazanie zakresu danych przekazywanych przez poszczególne podmioty. Przepracowano również projekt rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji – zweryfikowano i przede wszystkim uzupełniono treść tego rozporządzenia.

Z kolei w kontekście rozporządzenia Ministra Cyfryzacji (MC) z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przygotowano projekt zmieniający to rozporządzenie, uspójniając określony w nim zakres danych z rozporządzeniem w sprawie katalogu danych gromadzonych w ewidencji, a także uzupełniając przepisy w zakresie obowiązku nałożonego na producentów i importerów w zakresie przekazywania do katalogu informacji w zakresie homologacji.

Podczas warsztatów zweryfikowano także m.in. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy CEP a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, jak również projekt rozporządzenia MC w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wypracowane projekty MC skierowało na formalną ścieżkę legislacyjną. Aktualnie trwa etap uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenia uzyskały pozytywną rekomendację ZSI oraz KWRiST.

Już 12 września odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury, na którym będzie czytany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740).