Wgrano dużą aktualizację systemu CEP

Centralna Ewidencja Pojazdów cały czas znajduje się w fazie stabilizacji. Specjaliści w MC, COI i PWPW na bieżąco monitorują system i reagują na pojawiające się informacje o błędach, a z każdym dniem funkcjonowania CEP jest ich coraz mniej, co pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. W nocy – z 28 na 29 listopada – została przeprowadzona duża aktualizacja systemu, zarówno po stronie Centralnego Ośrodka Informatyki, jak i dostawcy aplikacji SI Pojazd – Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 

Uprzejmie prosimy o weryfikację wprowadzonych poprawek i niezwłoczne zgłaszanie ewentualnych dalszych problemów na Serwis Desk PWPW.

Lista poprawek ze strony COI obejmuje:

1.            wyszukiwanie aktualnych danych pierwszej rejestracji oraz aktualizowanie danych pierwszej rejestracji w procesie zamówienia DR;

2.            poprawę warunków wyszukiwania dokumentów i stanów dokumentów w procesie zmiany stanu dokumentu i oznaczenia;

3.            poprawę wyszukania podmiotu po nr REGON (bez nazwy) - poprawka eliminuje błąd polegający na niemożliwości wyszukania podmiotu przy podaniu pustej nazwy "Nazwa Firmy" (0 znaków, a nie null);

4.            poprawę zapisu czasu przy czynnościach zapisCzasoweWycofaniePojazduZmianaOkresu, dataKoncaOkresuWycofaniaPojazdu – ustawienie godziny na 23:59:59;

5.            poprawę usterki powodującej brak możliwości złożenia zamówienia DR oraz poprawę przypisywania własności podmiotu w metodzie zapisZmianaStanuPojazdu;

6.            zmianę wyszukiwania daty utracenia dla dokumentu DR (dataPoczatkuObowiazywaniaStanu);

7.            poprawę obsługi zapisWyrejestrowanie - poprawa zabezpieczenia przed przekazaniem pustych wartości sekcji w danych właścicieli pojazdu;

8.            poprawę obsługi pobierania aktualnych dokumentów potwierdzających rejestrację w procesie zmiany stanu pojazdu;

9.            wprowadzenie zabezpieczenia przed przekazaniem pustej sekcji danych firmy w pytaniu o podmiot;

10.          poprawę obsługi walidacji adnotacji urzędowych w przypadku nie przekazania sekcji <wartosc2>;

11.          poprawę aktualizacji daty ostatniego użycia dla danych podmiotów w sytuacji desynchronizacji czasu na serwerach;

12.          poprawę błędu dla braków w przekazanych danych w procesie zamówienia DR;

13.          poprawę obsługi procesu zmiany stanu pojazdu;

14.          poprawę zapytania o pojazd z wykorzystaniem numeru dokumentu - dodane zostało uwzględnienie typu dokumentu w wyszukiwaniu oraz zablokowano możliwość odpytywania systemu z wykorzystaniem niepełnych danych;

15.          optymalizację wydajnościową pobierania tokenu aktualności danych (brak zmian funkcjonalnych);

16.          poprawę błędu systemu przy próbie złożenia zamówienia do ITS.

Ze strony SI Pojazd wdrożona została wersji 36.8.8, poprawiająca:

1.            błąd przy zmianie daty wydania Karty Pojazdu;

2.            błędną datę końca wycofania pojazdu;

3.            brak możliwości wycofania pojazdu z ruchu - pojazd pomigracyjny;

4.            zapis danych pojazdu w przerejestrowaniu, w przypadku błędu przy zapytaniu o pojazd;

5.            przerejestrowania w SI Pojazd, w przypadku różnicy oznaczeń w SI Pojazd i CEPIK;

6.            uaktywnienie daty wpisu do ewidencji, wykorzystywanej jako data wystawienia dokumentów/oznaczeń;

7.            proces przerejestrowanie pojazdu, przekazanie do CEPIK niepoprawnego identyfikatora dokumentu;

8.            błędną datę przy przywróceniu pojazdu, po wycofaniu pojazdu;

9.            komunikat błędu podczas nieudanej synchronizacji danych;

10.          problem przy wejściu w pojazd;

11.          problem z wykorzystaniem przedpłaty przy płatnościach;

12.          problem przy przerejestrowaniu;

13.          problem z zapisem zamówienia do ITS;

14.          problem z zamówieniem Karty Pojazdu;

15.          problem przy przerejestrowaniu pojazdu;

16.          problem z wysyłaniem zamówienia na dokumenty pojawia się błąd (AkceptujZamowienieNaDokumenty);

17.          problem z brakiem możliwości wydania PC w procesie wydania wtórnika DR;

18.          zapis danych pojazdu przy próbie przesłania pojazdu wprowadzonego awaryjnie po przerejestrowaniu;

19.          problem z wydaniem Karty Pojazdu przez zmiany;

20.          proces przerejestrowania pojazdu z innego OR na tablice tymczasowe i badawcze;

21.          obsługę wprowadzanych ulic;

22.          przerejestrowanie naczepy - nieaktywne dane techniczne do edycji;

23.          formatki do wprowadzania adresu zamieszkania/zameldowania;

24.          problem przy przekazaniu danych pojazdu wprowadzonego awaryjnie (Value was either too large or too small for a decimal);

25.          błąd przy wejściu na pojazd (błąd mapowania);

26.          dotychczasowy brak marek w słowniku marek.

Dodatkowo:

27.          wprowadzono miękką walidację na miejsca siedzące/stojące;

28.          poprawiono problem przy edycji pojazdu (Nie zatwierdzenie różnic z danymi zwróconymi przez CEPiK uniemożliwia pracę na wybranym pojeździe);

29.          poprawiono błąd podczas edycji pojazdu (DICT_142);

30.          wprowadzono możliwość zmiany daty rejestracji za granicą oraz daty pierwszej rejestracji;

31.          usunięto możliwości wykonania anulowania zapisu.

Głęboko wierzymy, że powyższe poprawki zdecydowanie usprawnią codzienną obsługę obywateli w wydziałach komunikacji i wyraźnie zmniejszą liczbę spraw niezałatwionych. Zapewniamy jednocześnie, że nadal intensywnie pracujemy nad dalszą stabilizacją CEP i w najbliższych dniach planujemy wprowadzać kolejne aktualizacje.