Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów

15 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W konsekwencji ustawa zostanie skierowana do Senatu, który podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego w dniach 21 i 22 września 2017 r. rozpozna ustawę przekazaną przez Sejm i podda ją pod głosowanie.

15 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W konsekwencji ustawa zostanie skierowana do Senatu, który podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego w dniach 21 i 22 września 2017 r. rozpozna ustawę przekazaną przez Sejm i podda ją pod głosowanie. Podpis Prezydenta RP pod ustawą sprawi, że nowe przepisy zaczną obowiązywać wcześniej, aniżeli względem założonego terminu 4 czerwca 2018 r., przyjętego w uchwalonej ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ostateczny termin wejścia w życie ustawy nowelizującej dokonuje tym samym przyspieszenia wdrożenia systemu CEPiK 2.0.

Dla wielu instytucji, np. Stacji Kontroli Pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a nawet Straży Granicznej będzie to oznaczać zmianę sposobu funkcjonowania.

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne na Stacjach Kontroli Pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie zobowiązany do wprowadzenia danych do systemu i przesyłania do bazy CEP. Następnie otrzymuje potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu. Nowością jest także rejestracja negatywnego wyniku badania technicznego. Także badania okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu zostanie odnotowane w bazie CEP.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do CEP będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Nowe przepisy definiują pojęcie szkody istotnej, która rozumiana jest jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEP informacji o tych szkodach.

Proponowane regulacje umożliwią również funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych, poprzez przyznanie im prawa do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na usprawnienie pracy tej służby i spowoduje szybsze przeprowadzenie kontroli drogowej, bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.