Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 11 lipca 2019 r.

Z dniem 11 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1377 i 2285, z 2017 r. poz. 2079 oraz 2018 r. poz. 1057), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).