Informacja dla SKP dotycząca sprawozdań z opłat ewidencyjnych CEPiK

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, iż w miesiącach sierpniu oraz wrześniu 2023 roku na skrzynki email SKP są przekazywane:

 1. Wezwania do złożenia sprawozdań,
 2. Wezwania do uregulowania należności,
 3. Noty odsetkowe,

Powyższe wezwania i dokumenty obciążeniowe są kierowane do wszystkich podmiotów które:

 1. Nie wywiązały się z obowiązku wynikającego z zapisów art. 80d. 3a ustawy   prawo o ruchu drogowym w brzmieniu:

Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7:

 1. Przekazać należne kwoty na rachunek Funduszu
 2. Sporządzać i przesłać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
 1. Dokonały wpłat niezgodnych z danymi wskazanymi w złożonych sprawozdaniach

W przypadku otrzymania, któregokolwiek z powyższych dokumentów Ministerstwo Cyfryzacji wzywa  do:

 1. Weryfikacje przekazanych sprawozdań i wpłat obejmujących wskazane w wezwaniach okresy i kwoty,
 2. Przekazanie wskazanych w wezwaniu sprawozdań,
 3. Uregulowanie należności wskazanej w wezwaniu,

Dokonując weryfikacji sprawdź

 1. Czy złożyłeś sprawozdanie za wskazany okres
 2. Czy wpłata za okres jest zgodna ze złożonym sprawozdaniem
 3. Czy prawidłowo wskazałeś w poleceniu przelewu kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów i okres którego dotyczy wpłata
 4. Czy prawidłowo wskazałeś w sprawozdaniu kod rozpoznawczy stacji kontroli i okres, którego dotyczy sprawozdanie

Pamiętaj dla poprawności ewidencji w systemie złożonego sprawozdania i dokonanej wpłaty konieczne jest, aby dane w sprawozdaniu i poleceniu przelewu były spójne tj. obejmowały ten sam okres, właściwy kod stacji i kwotę.

Jeżeli podczas weryfikacji stwierdzisz, że:

 1. Wpłata jest wyższa niż wartość opłat wskazana w sprawozdaniu

Sprawdź poprawność danych w złożonym sprawozdaniu:

 1. Jeżeli wpłata jest prawidłowa sporządź korektę sprawozdania i przekaż za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 2. Jeżeli wpłata jest wyższa niż złożone sprawozdanie, a dane w sprawozdaniu prawidłowe przekaż dyspozycję do zwrotu nadpłaty,
 1. Wpłata jest niższa niż wartość opłat wskazana w sprawozdaniu:

Sprawdź poprawność danych w złożonym sprawozdaniu:

 1. Jeżeli wpłata jest prawidłowa sporządź korektę sprawozdania i przekaż za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 2. Jeżeli wpłata jest niższa niż złożone sprawozdanie, a dane w sprawozdaniu prawidłowe wpłać różnicę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych od dnia następnego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie,
 1. Uregulowałeś wskazaną w wezwaniu opłatę w innym miesiącu niż złożone sprawozdanie złóż wyjaśnienie z prośbą o dokonanie przeksięgowania wpłaty wraz z potwierdzenie przelewu
 2. Jeżeli jesteś właścicielem kilku stacji kontroli pojazdów i otrzymałeś wezwanie do złożenia sprawozdania bądź wezwanie do uregulowania należności to:
 1. Jeżeli dokonałeś zbiorczej wpłaty obejmujące kilka podmiotów, przekaż wyjaśnienie opisując dokonaną wpłatę z wyszczególnieniem sprawozdań podmiotu. 
 2. Jeżeli dane w sprawozdaniu, któregokolwiek z podmiotów są błędne złóż korektę sprawozdania.

W razie wątpliwości napisz na podaną poniżej skrzynkę email