I POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROGRAM CEPiK 2.0

12 października 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w skład którego wchodzą kluczowi interesariusze systemu CEPiK 2.0, główni użytkownicy systemu, główni wykonawcy i przedstawiciele wybranych ministerstw w tym: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczącym Komitetu Sterującego (KS) jest przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Rolą Komitetu jest przede wszystkim nadzór nad całością Programu, w tym zatwierdzanie kamieni milowych oraz podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym.

12 października 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w skład którego wchodzą kluczowi interesariusze systemu CEPiK 2.0, główni użytkownicy systemu, główni wykonawcy i przedstawiciele wybranych ministerstw w tym: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczącym Komitetu Sterującego (KS) jest przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Rolą Komitetu jest przede wszystkim nadzór nad całością Programu, w tym zatwierdzanie kamieni milowych oraz podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym.

Pierwsze spotkanie Komitetu otworzył Wiceminister Cyfryzacji Piotr Woźny – przewodniczący KS. Zarysował członkom KSP mapę relacji i zależności systemu CEPiK 2.0 oraz przedstawił najistotniejsze kamienie milowe, wśród których wymienił przede wszystkim:

  • podpisanie w kwietniu 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych dotyczącego współpracy w ramach realizacji prac integracyjnych systemów dziedzinowych z baza centralna CEPiK 2.0;
  • podpisanie w czerwcu 2016 r. umowy między Ministerstwem Cyfryzacji a Instytutem Transportu Samochodowego na prowadzenie i utrzymanie słowników homologacyjnych.

Następnie przedstawiciel COI omówił architekturę rozwiązania systemu CEPiK 2.0: systemy dziedzinowe oaz aplikacje centralne oraz bazę centralną. Przedstawił także strukturę organizacyjną Programu, która przewiduje powołanie pięciu strumieni projektowych:

  • strumień legislacji;
  • strumień przygotowania rozwiązania informatycznego;
  • strumień testów, szkoleń oraz migracji danych;
  • strumień komunikacji;
  • strumień architektury biznesowej oraz procesów.

Przedstawiony został również zakres trwających prac, które toczą się równolegle do działań stricte organizacyjnych.

W strumieniu legislacji najważniejsza jest weryfikacja – przygotowanie i przeprowadzenie zmian koniecznych do przesunięcia wdrożenia CEPiK 2.0. Prace te dobywać się będą dwuetapowo. Termin wdrożenia zostanie przesunięty kompleksowo, jednocześnie trwać będzie weryfikacja ustaw i rozporządzeń do etapowego uruchomienia.

W strumieniu przygotowania rozwiązania informatycznego kontynuowane są prace przy integracji systemów dziedzinowych, trwa weryfikacja architektury bazy centralnej oraz procesów  w powiązaniu z systemami dziedzinowymi. Przeprowadzane są także testy jednostkowe rozwiązań oraz przygotowywana jest anonimizacja danych do testów.

Przewodniczący KS podkreślił, że w pracach legislacyjnych wiodącą rolę pełnią Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zaznaczył także, ze równolegle będą prowadzone prace pozwalające etapami uruchamiać kolejne funkcjonalności systemu. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka nieudanego wdrożenia, a także  wdrożenie w późniejszych terminach funkcjonalności, które nie są wymagane do uruchomienia podczas głównego wdrożenia systemu.

Dodał, iż w całym procesie wdrażania CEPiK 2.0 potrzebna będzie skuteczna komunikacja, aby więcej informacji docierało do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza użytkowników końcowych systemów.

Następne spotkanie Komitetu Sterującego zaplanowano na 9 listopada 2016 r.